Τέλη κυκλοφορίας με μηνιαία πληρωμή λόγω επανακυκλοφορίας (άρση ακινησίας)

0
131

Τη δυνατότητα σε χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν καταθέσει στις ΔΟΥ τις πινακίδες κυκλοφορίας (ακινησία) των αυτοκινήτων τους, να τα επανακυκλοφορήσουν εντός του 2017 για χρονικά διαστήματα από 1 έως και 8,5 μήνες, καταβάλλοντας μέρος μόνο των ετησίων τελών κυκλοφορίας προβλέπει το άρθρο 16 παράγραφος 4 του νόμου 4467/2017ΦΕΚ  Τεύχος Α 56/13.04.2017

Συγκεκριμένα παρέχεται και για το έτος 2017, η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την άρση ακινησίας ως εξής:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλοντας τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31.12.2017 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) των ετησίων τελών κυκλοφορίας

NOMOΣ 4467/2017ΦΕΚ  Τεύχος Α 56/13.04.2017
Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 16
Διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και τελών κυκλοφορίας

4. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α ́ 181), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2017, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την άρση ακινησίας, ως εξής:
α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,
β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,
γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31.12.2017 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) των ετησίων τελών κυκλοφορίας».