Βιβλία θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων υποψηφίων οδηγών

0
267

Ερώτημα της Thessdrive στο Υπουργείο Μεταφορών για τα βιβλία θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων υποψηφίων οδηγών.

Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του πδ 208/2002 όπως ισχύει και με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου καθιερώθηκαν βιβλία θεωρητικών και πρακτικών  μαθημάτων για τα οποία με την Υπουργική Απόφαση 60864/6794/2003 ορίστηκε ενιαίο υπόδειγμα βιβλίου θεωρητικών ή πρακτικών μαθημάτων (υπόδειγμα 1 του προσαρτήματος της παραπάνω απόφασης).

Τα παραπάνω βιβλία είχαν διπλή ιδιότητα και κάλυπταν τόσο τα πρόσθετα βιβλία που όριζε ο ΚΒΣ όσο και τα βιβλία μαθημάτων που όριζε το π.δ. 208/2002.

Με την κατάργηση των πρόσθετων βιβλίων των σχολών οδηγών από τον νέο ΚΒΣ, δημιουργήθηκε θέμα ως προς την τήρηση των εν λόγω βιβλίων και με την εγκύκλιο Δ15Α/1032874 ΕΞ/ 25-2-2013, του υπουργείου οικονομικών διευκρινίστηκε ότι η κατάρτιση αφορούσε ότι αφορά τον ΚΒΣ και όχι το Υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με τις παραπάνω ορίζεται από το 2002 και 2003 για:

  1. Το βιβλίο θεωρητικών μαθημάτων θα πρέπει να αναγράφονται στα εν λόγω βιβλία τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας), καθώς και η ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος και η συμφωνημένη αμοιβή ανά ώρα.
  2. Το βιβλίο πρακτικών μαθημάτων θα πρέπει να αναγράφονται στα εν λόγω βιβλία τα τα στοιχεία του υποψήφιου και η ώρα έναρξης (κατά την έναρξη) και λήξης (κατά τη λήξη) του μαθήματος, καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτή.

Επειδή απευθυνθήκαμε στις κατά τόπους διευθύνσεις μεταφορών, που δεν μπόρεσαν να μας απαντήσουν λόγω κενών και εξέλιξης στην νομοθεσία,  θα παρακαλούσαμε για τια παρακάτω διευκρινίσεις σε αντίστοιχα ερωτήματα:

  1. Υποχρεούμαστε να αναγράφουμε στο βιβλίο θεωρητικών μαθημάτων την συμφωνημένη αμοιβή ανά ώρα, και τον αριθμό της απόδειξης αφού αυτή η υποχρέωση αφορούσε τον ΚΒΣ και έχει καταργηθεί;
  2. Υποχρεούμαστε να αναγράφουμε στο βιβλίο πρακτικών μαθημάτων την συμφωνημένη αμοιβή ανά ώρα, αφού αυτή η υποχρέωση αφορούσε τον ΚΒΣ και έχει καταργηθεί και δεν προβλέπετε από το πδ 208/2002;
  3. Μπορούμε να παραλείπουμε τις στήλες συμφωνηθέν ποσό/ώρα στα βιβλία πρακτικών μαθημάτων αφού από πουθενά δεν προκύπτει ότι πρέπει να συμπληρώνετε
  4. Μπορούμε να προσθέτουμε στήλες (πχ τον αύξων αριθμό μαθημάτων του μαθητή), που δεν επηρεάζουν, τα ελάχιστα των αναφερθέντων στο πδ 208/2002
  5. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί η αξία τόσο στο βιβλίο θεωρητικών μαθημάτων όσο και στο βιβλίο πρακτικών μαθημάτων είναι παράβαση σύμφωνα με το πδ 208/2012
  6. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής των βιβλίων θεωρητικών ή πρακτικών μαθημάτων με τι ποινή τιμωρείτε σύμφωνα με το πδ 208/2012 όπως ισχύει αφού δεν αναφέρεται;
  7. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας συγκεντρωτικής κατάστασης και βιβλίων μαθημάτων ποιο υπερισχύει;
  8. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των βιβλίων μαθημάτων, ισχύουν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις;

 

Παρακαλώ για τις απαντήσεις σας