∆ιευκρινίσεις για τη δυνατότητα εκπαίδευσης-εξέτασης µε εκπαιδευτικά οχήµατα κατηγορίας C & CE κατά το χρονικό διάστηµα 01-07-17 έως 19-07-17

0
52

Με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής ζητάει διευκρινίσεις αλλά και ταυτόχρονα διατυπώνει την άποψη της, από το Υπουργείο Μεταφορών, για το διάστημα από 1/7/2017 έως 19/7/2017 σχετικά με τα μαθήματα που διενεργήθηκαν από εκπαιδευτικά φορτηγά που δεν τοποθέτησαν τρίτο κάθισμα, αλλά και άλλες περιπτώσεις. Τα ερωτήματα είναι:

α) Εάν µαθήµατα που πραγµατοποιήθηκαν στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ της καταληκτικής ηµεροµηνίας του (3) σχετικού και της νέας οριζόµενης µε το (4) σχετικό, ορθά πραγµατοποιήθηκαν και µπορούν να ληφθούν υπόψη για τον προγραµµατισµό σε πρακτική εξέταση των υποψηφίων .

β) Σε περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιήθηκαν πρακτικές εξετάσεις, κατά τις πρώτες επόµενες ηµέρες της καταληκτικής ηµεροµηνίας του (3) σχετικού, επειδή τα εκπαιδευτικά οχήµατα που προσκοµίστηκαν κατά τις εξετάσεις δεν είχαν προσαρµοστεί στα απαιτούµενα (νέα άδεια κυκλοφορίας, καταλληλότητα κ.λ.π.) καλούνται οι υποψήφιοι, ενώ δεν ευθύνονται για τις ρυθµίσεις- ενέργειες της διοίκησης, να επανεξεταστούν ένα µήνα µετά. Όπως γνωρίζετε, ο προγραµµατισµός των εξετάσεων πραγµατοποιείται έως και τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία εξέτασης, άρα οι υπό συζήτηση εξετάσεις είχαν προγραµµατιστεί πριν την 30-06-17.

γ) Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ της καταληκτικής ηµεροµηνίας του (3) σχετικού και της νέας οριζόµενης µε το (4) σχετικό, συµπληρώθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις η προβλεπόµενη τριετής χρονική ισχύς των ∆ΕΕ ορισµένων υποψηφίων για απόκτηση άδεια οδήγησης κατηγορίας C & CE, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή σήµερα η εξέτασή τους και να απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας (ιατρικές εξετάσεις, έκδοση νέου ∆ΕΕ, θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση κ.λ.π.) εξ΄αρχής.

Το έγγραφο