Το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 (κανονισμός για την συσκευή ταχογράφου) προβλέπει ότι, σε περίπτωση που η κάρτα οδηγού έχει φθαρεί, δυσλειτουργεί, ή έχει απολεσθεί ή κλαπεί, ο οδηγός, εντός επτά ημερολογιακών ημερών, υποβάλλει αίτηση αντικατάστασής της από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους του συνήθους τόπου κατοικίας του.

Οι εν λόγω αρχές χορηγούν κάρτα αντικατάστασης εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής λεπτομερούς αίτησης.

Υπό τις συνθήκες αυτές, ο οδηγός επιτρέπεται να συνεχίσει να οδηγεί χωρίς κάρτα οδηγού για μέγιστη περίοδο 15 ημερολογιακών ημερών ή και για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιστρέψει το όχημα στη βάση του, με την προϋπόθεση ότι ο οδηγός μπορεί να αποδείξει ότι είναι αδύνατον να επιδείξει ή να χρησιμοποιήσει την κάρτα κατά το διάστημα αυτό.

Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να συνίστανται σε αστυνομική έκθεση σχετικά με τα κλαπείσα ή απολεσθείσα κάρτα, επίσημη δήλωση στις αρμόδιες αρχές ή επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης αντικατάστασης της κάρτας.

Μολονότι θα ήταν δυνατή παράταση της προθεσμίας των 15 ημερών αν η αίτηση για ανανέωση της κάρτας οδηγού υποβληθεί κατά την εκπνοή της προθεσμίας των επτά ημερολογιακών ημερών και ακολούθως παραδοθεί κάρτα αντικατάστασης από τις αρμόδιες αρχές κατά τη λήξη της προθεσμίας των οκτώ εργάσιμων ημερών, τούτο δεν μεταβάλλει την περίοδο των 15 ημερολογιακών ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός επιτρέπεται να συνεχίσει να οδηγεί χωρίς κάρτα οδηγού, ή μεγαλύτερης περιόδου, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου το όχημα να επιστρέψει στη βάση του.

Σε οδηγό που επιστρέφει στη βάση της επιχείρησης μεταφορών έπειτα από διαδρομή κατά τη διάρκεια της οποίας η κάρτα οδηγού του/της έχει φθαρεί, παρουσιάζει δυσλειτουργία, έχει απολεσθεί ή κλαπεί, πρέπει να επιτρέπεται να συνεχίσει να οδηγεί χωρίς κάρτα οδηγού σε πιθανά άλλα ταξίδια, για χρονική περίοδο 15 ημερολογιακών ημερών ή και μεγαλύτερη, αν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να επιστρέψει το όχημα στη βάση του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, μόνον αν ο εν λόγω οδηγός υποβάλλει αίτηση για έκδοση νέας κάρτας στην αρμόδια αρχή εντός της νόμιμης προθεσμίας των επτά ημερολογιακών ημερών, προκειμένου να είναι σε θέση ακολούθως να αποδείξει ότι αναμένει την έκδοση κάρτας αντικατάστασης.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, καθώς και από την ιδέα ότι η συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης μεταφορών δεν πρέπει να πλήττεται δυσανάλογα, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται επίσης όλες οι λοιπές διασφαλίσεις (όπως εκτυπώματα και χειρόγραφες καταγραφές) που αφορούν ειδικά την οδήγηση χωρίς κάρτα οδηγού.

Για να συνεχίσει να οδηγεί ο οδηγός θα πρέπει να εκτυπώνει από την συσκευή ταχογράφου, να αναγράφει τα στοιχεία του και να σημειώνει χειρόγραφα στο πίσω μέρος της εκτύπωσης την δραστηριότητα του.