Με την υ.α. Φ.10035/2523/131 (ΦΕΚ 2896 Β’), με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις θέσης σε προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και Επιβατικού (Ε.Δ.Χ.) οχήματος, κατά το άρθρο 121 του Ν.4199/2013 (Α’ 216)», σχετικής με τους όρους και τις  προϋποθέσεις θέσης σε ακινησία Δημοσίας Χρήσης Οχημάτων.

Με την ως άνω υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται θέματα όπως το χρονικό διάστημα της
προσωρινής ακινησίας, και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης ασφάλισης από τον Ο.Α.Ε.Ε. για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση αυτού.

Ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν τεθεί σε ακινησία και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εξαιρούνται από αυτήν με αίτησή τους.

Σε κάθε περίπτωση, η εξαίρεση χορηγείται από τον μήνα υποβολής της αίτησης και εντεύθεν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται.

Η υπουργική απόφαση