Με αφορμή δημοσιεύματος από την ιστοσελίδα voria.gr, αλλά και πληροφορίες από πολλές περιφερειακές ενότητες, για καθυστέρηση στον προγραμματισμό πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών, θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνήσουμε τα όσα ισχύουν για:

  • τον αριθμό των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών,
  • τον αριθμό των υποψηφίων ανά επιτροπή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών
  • τις φορές που υποχρεούται να συμμετέχει ένας εξεταστής στις επιτροπές πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών

Ποιος μπορεί να γίνει εξεταστής υποψηφίων οδηγών;

Σύμφωνα με την υ.α. οικ. Α3/13948/1902/13-03-2014 εξεταστής μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ που έχει κατ’ ελάχιστον, τα ουσιαστικά προσόντα που ορίζονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος IV του π.δ. 51/2012 (Α’101), όπως ισχύει.

Η πιστοποίηση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων – εξεταστών πραγματοποιείται με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης του άρθρου 2, και, εν συνεχεία, με την επιτυχή διαρκή τους επιμόρφωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της υ.α. οικ. Α3/13948/1902/13-03-2014 .

Αλλά (πάντα υπάρχει ο δράκος) η παράγραφος 2 του άρθρου 21 της υ.α. 50984 αναφέρει:

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, έχουν υπάλληλοι δόκιμοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εφόσον έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής, με τις εξής, κατ’ ελάχιστον, προϋποθέσεις:
α) να είναι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά:
αα) στις οικείες Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημοσίων ΚΤΕΟ των Περιφερειών της χώρας.
αβ) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
αγ) στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
β) να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα IV του Π.Δ. 51/2012 (101 τ.Α΄). Υπάλληλοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά τη δημοσίευση της παρούσας στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς με βάση προ ισχύουσες διατάξεις διατηρούν το δικαίωμα αυτό με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που δόθηκε, το οποίο και δεν θίγεται από τις διατάξεις της παρούσας.

 

και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου αναφέρει:

Αν ο αριθμός αυτών των υπαλλήλων είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αναγκαίο αριθμό εξεταστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του ανωτέρω αριθμού υπάλληλοι των λοιπών υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των κλάδων ΠΕ και ΤΕ με την προϋπόθεση πλήρωσης των ελάχιστων απαιτήσεων της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του παρόντος.

Άρα το συμπέρασμα είναι ότι εξεταστές μπορούν να γίνουν οι υπάλληλοι,

αα) στις οικείες Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημοσίων ΚΤΕΟ των Περιφερειών της χώρας.
αβ) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
αγ) στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

και αν δεν φτάνουν τότε συμπληρώνονται από υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.

Αριθμός επιτροπών πρακτικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου με το παραπάνω  άρθρου αναφέρεται:

4. Σε κάθε Τμήμα ή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας υπολογίζεται κάθε έτος ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός εξεταστών με βάση τα στοιχεία των επιτροπών και του αριθμού των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς που διενεργήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Αττικής ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός εξεταστών μπορεί να υπολογίζεται ανά Περιφερειακή Ενότητα ή άξονα Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτή κάθε φορά καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής.

Αν ο αριθμός αυτών των υπαλλήλων είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αναγκαίο αριθμό εξεταστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του ανωτέρω αριθμού υπάλληλοι των λοιπών υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των κλάδων ΠΕ και ΤΕ με την προϋπόθεση πλήρωσης των ελάχιστων απαιτήσεων της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του παρόντος.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 της ίδιας απόφασης αναφέρει:

5. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που προσκομίζεται το Δ.Ε.Ε. για προγραμματισμό στην αρμόδια Υπηρεσία. Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη δύναται η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς να πραγματοποιείται και πέρα των δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση του Δ.Ε.Ε. για προγραμματισμό.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 της ίδιας απόφασης αναφέρει:

5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζεται σε κάθε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο ανώτατος ημερήσιος αριθμός επιτροπών για κάθε μήνα του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξεταστών και σε κάθε περίπτωση τις ανάγκες που υπάρχουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έχοντας σαν αναφορά το συνολικό αριθμό επιτροπών τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός επιτροπών κατανέμεται ισόποσα στις ημέρες του μήνα. Επιτρέπεται η υπέρβαση του ανώτατου ημερήσιου αριθμού επιτροπών, μέχρι 20% ανά ημέρα, σε έκτακτες περιπτώσεις λόγω αυξημένων αναγκών.

Κάθε υπηρεσία θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνει πρόβλεψη για τον ελάχιστο αναγκαίο αριθμό εξεταστών με βάση τα στοιχεία των επιτροπών και του αριθμού των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς που διενεργήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. 

Και εδώ δημιουργείται το πρόβλημα και θα πρέπει να απαντήσουμε αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.

Υπόθεση εργασίας

Υπηρεσία μεταφορών σε περιφερειακή ενότητα έχει λίγο προσωπικό για διάφορους λόγους. Στην εποπτεία της υπάρχουν 20 σχολές οδήγησης. Οι εκπαιδευτές καταθέτουν ΔΕΕ για προγραμματισμό πρακτικών εξετάσεων αλλά η υπηρεσία για ουσιαστικούς λόγους αδυναμίας δεν μπορεί να προγραμματίσει όλα τα ΔΕΕ εντός 15 ημερών ή 30 ημερών με απόφαση περιφερειάρχη (λόγω έλλειψης εξεταστών) και έρχεται σε συμφωνία με τις σχολές οδηγών να προγραμματίζουν 2 υποψήφιους ανά εβδομάδα η κάθε σχολή. Οι εκπαιδευτές οδήγησης μη έχοντας άλλη επιλογή συναινούν και έτσι κάθε εβδομάδα προγραμματίζονται 40 ΔΕΕ όλων των κατηγοριών.

Στις εξετάσεις όμως δεν πετυχαίνουν όλοι και έτσι στους υφιστάμενους υποψήφιους προστίθενται και οι αποτυχόντες με αποτέλεσμα να διογκώνεται το πρόβλημα.

Το πρόβλημα όμως το γνωρίζουν η υπηρεσία και οι σχολές οδηγών σε θεωρητικό επίπεδο γιατί τίποτε δεν είναι καταγεγραμμένο.

Έτσι η πρόβλεψη για την επόμενη χρονιά θα είναι λανθασμένη αφού ο υπολογισμός θα πραγματοποιηθεί με τις επιτροπές και τον αριθμό που έχουν πραγματοποιηθεί και όχι με αυτούς που πραγματικά θα είχαν ζητήσει την εξέταση τους αν είχαν κατατεθεί όλα τα ΔΕΕ.

Αν οι σχολές κατάθεταν όλα τα ΔΕΕ η υπηρεσία θα δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει όλα τα αιτήματα και θα ήταν εκπρόθεσμη στην τήρηση των ημερομηνιών.

Εδώ να πούμε ότι δεν υπάρχει διαδικασία κατάθεσης των ΔΕΕ με αίτηση και πρωτοκόλληση με αποτέλεσμα η κάθε υπηρεσία (ακόμη και στην ίδια πόλη) να χρησιμοποιεί διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετικές παραδοχές.

π.χ (όχι προ Χριστού αλλά παραδείγματος χάριν)

Σε κάποιες υπηρεσίες δέχονται τον προγραμματισμό από τα οικεία σωματεία. Ποιο είναι το πρόβλημα;

  • ότι δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό;
  • τι συμβαίνει αν είναι πολλά τα σωματεία. Ποιος εκπροσωπεί ποιον;
  • ποιος έχει ευθύνη σε περίπτωση νομικής εμπλοκής;
  • πως ελέγχονται ότι για αυτούς που καταθέτουν είναι μέλη των σωματείων;
  • πως ελέγχετε ότι κάποιος δεν είναι μέλος σε δύο σωματεία;
  • πως ελέγχετε η νομιμότητα του σωματείου;

Σε κάποιες υπηρεσίες αφήνεις τα ΔΕΕ και στα προγραμματίζουν χωρίς να έχεις δικαίωμα επιλογής ημέρας ή ώρας

Σε κάποιες υπηρεσίες προσκομίζει το ΔΕΕ άλλη σχολή οδηγών (χωρίς να έχει εξουσιοδότηση)

Σε κάποιες υπηρεσίες δεν πρωτοκολλούν λέγοντας ότι δεν έχει άλλη θέση

Σε κάποιες υπηρεσίες τα ΔΕΕ προσκομίζονται μία προκαθορισμένη ημέρα ακόμη και για το επόμενο δεκαπενθήμερο

φυσικά καμία από τις σχολές οδηγών δεν γνωρίζει τις διαθέσιμες θέσεις τις ακυρώσεις τις αλλαγές κλπ

και φυσικά είναι έγκλημα να ακυρώσεις έναν μαθητή σου και να βάλεις κάποιον άλλον ακόμη και αν χαθεί η θέση.

Αριθμός υποψηφίων ανά επιτροπή πρακτικών εξετάσεων

Ο αριθμός των υποψηφίων για κάθε επιτροπή πρακτικών εξετάσεων εξαρτάτε αναφέρεται στις παραγράφους 1,2,3 του άρθρου 30 της υα 50984:

1. Ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών για κάθε επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, κυμαίνεται από έναν (1) έως τέσσερις (4). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται ο ορισμός έως έξι (6) υποψηφίων οδηγών ανά επιτροπή, προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.
2. Ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών για κάθε επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών Β και ΒΕ, κυμαίνεται από έναν (1) έως έξι (6). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται ο ορισμός έως οκτώ (8) υποψηφίων οδηγών ανά επιτροπή, προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

3. Ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών για κάθε επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, κυμαίνεται από έναν (1) έως τρείς (3). Στην περίπτωση εξέτασης υποψήφιου που έχει αιτηθεί και χορήγηση αντίστοιχου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) η επιτροπή μπορεί να συμπληρώνεται με έναν υποψήφιο των παραπάνω κατηγοριών.
Σε Υπηρεσίες που είναι αδύνατος ο προγραμματισμός της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που προσκομίζεται ένα Δ.Ε.Ε. επιτρέπεται η εξέταση από μία επιτροπή δύο (2) υποψηφίων οδηγών για χορήγηση μιας από τις προαναφερόμενες κατηγορίες οδήγησης και αντίστοιχου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Αριθμός συμμετοχών εξεταστών πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Η παράγραφος 3 της υα Αριθμ. 2/33204/0022 αναφέρει:

3. Το οριζόμενο με την παρούσα απόφαση ποσό καταβάλλεται υπό τον όρο ότι:

α) ο αριθμός των συμμετοχών κάθε υπαλλήλου καθώς και του κάθε επιθεωρητή ελεγκτή του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε., στην πρακτική εξέταση, δεν θα είναι μικρότερος των έξι (6) μηνιαίως, και

β) ο αριθμός των συμμετοχών κάθε υπαλλήλου στα συνεργεία εκτέλεσης του βοηθητικού έργου δεν θα είναι μικρότερος των έξι (6) μηνιαίως, και οι ώρες συμμετοχής δεν θα είναι λιγότερες των είκοσι (20).

Σε περίπτωση μικρότερου αριθμού συμμετοχών τα παραπάνω ποσά περιορίζονται αναλόγως.
Οι εξεταστές−υπάλληλοι καθώς και οι επιθεωρητές ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των έξι (6) συμμετοχών.

Για τις πέραν του αριθμού των έξι (6) συμμετοχών στο έργο της πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και των έξι (6) συμμετοχών και των είκοσι (20) ωρών μηνιαίως στα συνεργεία εκτέλεσης του βοηθητικού έργου, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής υπαλλήλου στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ή στα συνεργεία του βοηθητικού έργου, πέραν των παραπάνω αναφερόμενων συμμετοχών ωρών, αντίστοιχα, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, θα αποκλείεται για
ένα μήνα.

Σε περίπτωση υποτροπής, εντός του ιδίου έτους, ο υπάλληλος αποκλείεται από τις εξετάσεις ή από το βοηθητικό έργο επί τρίμηνο. Σε περίπτωση και δεύτερης υποτροπής, εντός διετίας από την πρώτη υποτροπή ο υπάλληλος αποκλείεται οριστικά από το παραπάνω έργο.

Η απόφαση αποκλεισμού των υπαλλήλων απ’ τις εξετάσεις ή το βοηθητικό έργο, γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας ή του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τους υπαλλήλους του Υπουργείου.

Άρα ο εξεταστής έχει υποχρέωση να συμμετέχει στις επιτροπές πρακτικών εξετάσεων όσες φορές του ζητηθεί.

Υποχρεώσεις εξεταστών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Οι υποχρεώσεις των εξεταστών αναφέρονται στο άρθρο 29 της υα 50984 που έχει ως εξής (κωδικοποιημένο)

1. Ο Β εξεταστής, πριν αρχίσει η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς:

α) Ελέγχει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, μέσω της ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή βιβλιαρίου υγείας ή αν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από οποιοδήποτε ισχύον έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία του.
β) Ελέγχει ότι ο παριστάμενος εκπαιδευτής κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης, άδεια εκπαιδευτή ή αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή ή ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή, καθώς και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα αναφέρονται όλοι οι εκπαιδευτές που συνδέονται με την παριστάμενη Σχολή Οδηγών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εξαιρουμένων των εκπαιδευτών (φυσικών προσώπων) που η παριστάμενη Σχολή λειτουργεί στο όνομά τους.
γ) Ελέγχει την αναγραφή στο Δ.Ε.Ε., του ονοματεπωνύμου και του κωδικού του παριστάμενου εκπαιδευτή και την ύπαρξη της υπογραφής του, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, της σφραγίδας και του κωδικού της Σχολής Οδηγών στην οποία ανήκει το όχημα.
δ) Ελέγχει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του εκπαιδευτικού οχήματος, ή το Δελτίο Καταλληλότητας κατά περίπτωση, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
ε) Ελέγχει το ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή το ειδικό σήμα ασφάλισης με την αναγραφή της ένδειξης «Εκπαιδευτικό» ή «Σχολή Οδηγών» ή «Σ.Ο.» ή οποιασδήποτε άλλης ένδειξης που αποδεικνύει ότι το όχημα έχει ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό.
στ) Ελέγχει τη «Βεβαίωση Ειδικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο) για τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών οχημάτων με τις προδιαγραφές του Π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)» του Παρατήματος IX για τις κατηγορίες BE, C1, C1E, C, CE, D1E, DE, σύμφωνα με τον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Βαρών Εκπαιδευτικών Οχημάτων του Παρατήματος VIII.                                                 ζ) Υπογράφει, μετά τον έλεγχο των ανωτέρω, στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη του Τμήματος ΙΙ του Δ.Ε.Ε. της εμπρόσθιας πλευράς του Δ.Ε.Ε. θέτοντας και το ονοματεπώνυμό του και αρχίζει η εξέταση.

2. Ο Β εξεταστής, μόλις ξεκινήσει η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς:

α) Συνεργάζεται με τον Α εξεταστή, ο οποίος διενεργεί τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.
β) Συμπληρώνει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, στις αντίστοιχες στήλες του Δ.Ε.Ε.
γ) Συμπληρώνει άμεσα τα σφάλματα του υποψηφίου που υποδεικνύει ο Α εξεταστής.
δ) Συμπληρώνει στο τέλος της εξέτασης τη λέξη «ΕΠΕ− ΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ» κατά περίπτωση, στις δύο θέσεις του Δ.Ε.Ε., στην εμπρόσθια και οπίσθια πλευρά του, με την ένδειξη «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ».
ε) Συμπληρώνει την ώρα λήξης της εξέτασης στην σχετική οριζόντια γραμμή του Δ.Ε.Ε.
στ) Θέτει την υπογραφή και το ονοματεπώνυμό του στο πίσω μέρος του Δ.Ε.Ε. με την ένδειξη «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ», μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.
ζ) Συμπληρώνει μετά την εξέταση, το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου στο Πρακτικό Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), στην αντίστοιχη θέση, ως επιτυχόντα ή απορριφθέντα, ενώ συμπληρώνει τη φράση «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ» σε περίπτωση μη προσέλευσης υποψηφίου ή «ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ» σε όλη την έκταση των δύο στηλών κατά περίπτωση, καθώς και όλα τα αναφερόμενα σε αυτό στοιχεία.
η) Επιστρέφει το Δ.Ε.Ε. στον υποψήφιο στην περίπτωση που αυτός απορριφθεί. Εάν ο υποψήφιος επιτύχει, το παραδίδει ή το αποστέλλει μαζί με το Πρακτικό Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών, στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας οδήγησης, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται από τον Α εξεταστή μόνο στη περίπτωση που είναι υπάλληλος της ανωτέρω Υπηρεσίας ενώ ο Β δεν είναι.
θ) Συμπληρώνει όλα τα στοιχεία στο Πρακτικό Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), μετά το τέλος των εξετάσεων, αριθμητικώς και ολογράφως τον αριθμό των επιτυχόντων, απορριφθέντων, μη προσελθόντων και μη εξετασθέντων υποψηφίων και υπογράφει στην αντίστοιχη θέση θέτοντας και το ονοματεπώνυμό του. Στη πίσω πλευρά του Πρακτικού Εξέτασης συμπλη− ρώνει στην αντίστοιχη θέση τα στοιχεία του απορριφθέντος που ζητά δευτεροβάθμια εξέταση. Στο σημείο αυτό τίθενται οι υπογραφές των εξεταστών και του υποψηφίου που απορρίφθηκε. Η παρατήρηση «Επιθυμώ εξέταση από δευτεροβάθμια επιτροπή» αναγράφεται και στο Δ.Ε.Ε και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον υποψήφιο.

3. Ο Α εξεταστής:
α) Συνεργάζεται με το Β εξεταστή.
β) Δίνει τα παραγγέλματα και τις οδηγίες για την διεξαγωγή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.
γ) Ενημερώνει άμεσα τον υποψήφιο όταν αυτός υποπέσει σε σφάλμα.
δ) Θέτει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, την υπογραφή και το ονοματεπώνυμό του στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη του Τμήματος ΙΙ του Δ.Ε.Ε., καθώς και στην οριζόντια γραμμή του μνημονίου με την ένδειξη
«ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ».
ε) Ενημερώνει τον υποψήφιο που απορρίφθηκε, για τη δυνατότητα επανεξέτασής του από δευτεροβάθμια επιτροπή και ότι στην περίπτωση αυτή οφείλει εντός μίας εργάσιμης ημέρας να απευθυνθεί στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον προγραμματισμό της επανεξέτασής του.
στ) Όταν οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε ειδικά εξεταστικά πάρκα ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, δεν επιτρέπει την παρουσία στο χώρο προσώπων που δεν συμμετέχουν στην εξέταση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ξεκινάει η εξέταση. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από το κινούμενο εκπαιδευτικό όχημα και σε κάθε περίπτωση ποτέ σε θέση μπροστά από τη φορά κίνησής του.
ζ) Κατά τη διενέργεια των ειδικών δοκιμασιών Οπισθοπορείας με στροφή, Στάθμευσης δεξιά ή αριστερά και Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%, αποτρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, τη χρησιμοποίηση των μηχανισμών υποβοήθησης οδηγού (όπως κάμερες, βομβητές)

4. Όταν εκπαιδευτικό όχημα των κατηγοριών C1, C1E, C και CE έχει θάλαμο οδήγησης τριών (3) θέσεων, εκτός από τον υποψήφιο και τον εκπαιδευτή επιβαίνει στο όχημα ο Α εξεταστής κατά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
5. Κατά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς από πρωτοβάθμια επιτροπή, σε περίπτωση διαφωνίας των δύο εξεταστών, υπερισχύει η άποψη του Α εξεταστή και ο Β εξεταστής καταγράφει την διαφωνία του στο Τμήμα ΙΙ του Δ.Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση, στο Δ.Ε.Ε. πρέπει να υπάρχουν οι υπογραφές και των δύο εξεταστών. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης από δευτεροβάθμια επιτροπή ανεξάρτητα από την ΟΜΑΔΑ στην οποία απορριφθεί.

6. Οι εξεταστές υποχρεούνται να βρίσκονται στην τοποθεσία έναρξης της εξέτασης την προκαθορισμένη, από την οικεία Υπηρεσία, ώρα έναρξης των εξετάσεων. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) λεπτών της ώρας, ειδοποιούνται οι αναπληρωτές εξεταστές, οι οποίοι και διενεργούν την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ακόμη και εάν στο μεταξύ παρουσιασθούν οι αρχικά ορισθέντες εξεταστές.
Οι εξεταστές υποχρεούνται να παραμένουν στην ορισθείσα τοποθεσία έναρξης της εξέτασης τουλάχιστον για τριάντα (30) λεπτά της ώρας από την προκαθορισμένη ώρα στην περίπτωση απουσίας υποψηφίου ή εκπαιδευτή.

7. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή, ισχύουν οι υποχρεώσεις του Άρθρου αυτού. Ως Α εξεταστής λογίζεται ο ανώτερος σε κατηγορία και βαθμό υπάλληλος και σε περίπτωση ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος στο έργο των εξετάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας των εξεταστών για το αποτέλεσμα της εξέτασης, ο υποψήφιος απορρίπτεται.

8. Εξεταστής ο οποίος παραβαίνει αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις και δεν ασκεί τα καθήκοντά του όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρούσας, απομακρύνεται υποχρεωτικά, από το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, την πρώτη φορά για έξι (6) μήνες, τη δεύτερη φορά για δώδεκα (12) μήνες και την τρίτη φορά οριστικά.
Η ποινή επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπαλλήλους − εξεταστές που υπηρετούν στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων την αρμοδιότητα αυτή, έχει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.
Η ως άνω απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, συντάσσεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου.

Εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών σχολές οδηγών.

Ένα ερώτημα που πλανιέται χρόνια στο κεφάλι μου είναι σε πόσο διάστημα μπορεί να μάθει κάποιος να οδηγεί; Αν κάνει 25 ώρες σε δύο ημέρες θα μάθει να οδηγεί ή χρειάζεται παραπάνω;

Άλλο ερώτημα που πλανιέται είναι πόσους υποψήφιους μπορεί να εκπαιδεύσει ένας εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών που υποθέτουμε ότι κάνει μόνο πρακτικά μαθήματα, τίποτε άλλο.

Θεωρητικά αφού στην Ελλάδα όλοι μα όλοι μαθαίνουν να οδηγούν με 25 πρακτικά μαθήματα ακριβώς και όσοι απορρίπτονται δεν κάνουν κανένα μάθημα, ένας εκπαιδευτής έχει δυναμική μαθημάτων 14 την ημέρα Χ 6 ημέρες την εβδομάδα (πάει η Κυριακή) Χ 4 εβδομάδες τον μήνα = 336 ώρες τον μήνα / 25 ανά μαθητή = 13,44 μαθητές ανά μήνα.

Ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτε άλλο και δεν δίνει εξετάσεις 4 φορές τον μήνα περιμένοντας εκεί από 1 έως 3 ώρες την φορά.

Είναι κρυφό μυστικό ότι τα βιβλία πρακτικών μαθημάτων γράφονται (αν γράφονται) το σαββατοκύριακο για να αυξάνεται η «παραγωγικότητα».

Σύμφωνα λοιπόν με τον παραπάνω υπολογισμό που βρίσκονται οι τόσοι πολλοί μαθητές και δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις και περιμένουν οι μαθητές.

Αν ακολουθηθεί μία μέθοδος με 2 έως 3 μαθήματα την εβδομάδα ανά μαθητή ένας μαθητής για τα πρακτικά μόνο μαθήματα θα χρειαστεί έναν με δύο μήνες ανάλογα αν τα μαθήματα γίνονται ανά 45 ή 90 λεπτά και με την προϋπόθεση ότι θα κάνει μόνο 25 μαθήματα.

Έχουμε μάθει να πηγαίνουμε την «κάρτα» και να παίρνουμε ημερομηνία την άλλη ημέρα να τελειώνει η δουλειά μας βρε παιδιά.

Το λιμενικό έλυσε το πρόβλημα με αυτό.

Εμείς και αυτοί μάλλον δεν θα λύσουμε το πρόβλημα με τα ισχύοντα αν δεν αλλάξουμε, αν δεν κάνουμε εκπαίδευση, αν δεν οργανώσουμε τις επιχειρήσεις μας, αν δεν μας σέβονται.

Επίλογος

Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει κάποιος τη νομοθεσία και να επιβάλει αυτό που τον συμφέρει γιατί το «συμφέρει» είναι ανάλογο τη μεριά που το κοιτάς.

Θα μπορούσαν οι υπηρεσίες και οι εκπαιδευτές παρατηρώντας τα στατιστικά στοιχεία να κάνουν προβλέψεις με ασφαλείς μεθόδους και να λύσουν το πρόβλημα που σε κάποιες περιοχές είναι χρονίζον αλλά όχι γνωστό παραπέρα.

Ίσως η εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος από το Υπουργείο Μεταφορών λύσει το πρόβλημα και ίσως το νέο σύστημα εξετάσεων από 1/7/2017 να αλλάξει την κατάσταση.

Μέχρι τότε μπορείτε να απολαύσουμε την καθημερινότητα που χτίζαμε τόσα χρόνια και τα καταφέραμε μάλλον όχι μια χαρά.