Η ευρωπαϊκή επιτροπή κατέθεσε πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης.

Η οδηγία 2003/59/EΚ («η οδηγία») καθορίζει τις απαιτήσεις αρχικής επιμόρφωσης και
περιοδικής κατάρτισης των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών και λεωφορείων, με σκοπό τη
βελτίωση της ασφάλειας στα ευρωπαϊκά οδικά δίκτυα.

Στόχος της οδηγίας είναι να αναβαθμισθούν τα πρότυπα για τους νέους οδηγούς και να
διατηρηθούν και να βελτιωθούν οι επαγγελματικές ικανότητες των παλαιότερων οδηγών
φορτηγών και λεωφορείων σε όλη την ΕΕ. Σκοπός της οδηγίας είναι να αποκτήσουν οι
οδηγοί μεγαλύτερη επίγνωση των κινδύνων, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι και να
βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Η οδηγία καθορίζει επίσης πρότυπα για τις επαγγελματικές
ικανότητες, ώστε να διασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός στην ΕΕ.

Τα κράτη μέλη είχαν σημαντικό περιθώριο ευελιξίας στον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας,
παραδείγματος χάρη όσον αφορά το συγκεκριμένο περιεχόμενο της κατάρτισης των οδηγών
και τις διοικητικές διαδικασίες και τη δομή του συστήματος κατάρτισης.
Τον Ιούλιο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή
της οδηγίας στην οποία διαπίστωνε ορισμένες ελλείψεις. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση της
οδηγίας, καθώς και η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο
του 2014.

Η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η οδηγία εφαρμόσθηκε χωρίς μεγάλα
προβλήματα. Βελτίωσε την κινητικότητα των εργαζομένων και συνετέλεσε στην ελεύθερη
κυκλοφορία των οδηγών. Από την αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε επίσης ότι η οδηγία συνέβαλε
πραγματικά στην επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου που ήταν η διασφάλιση της οδικής
ασφάλειας.

Στην αξιολόγηση διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις οι οποίες δυσχεραίνουν την
αποτελεσματικότητα και τη συνεκτικότητα του νομικού πλαισίου και υπονομεύουν τους
αρχικούς στόχους της οδηγίας.

Η τροποποίηση θα ψηφιστεί μέσα στον Μάρτιο του 2017 και προβλέπετε να ισχύσει 18 μήνες αργότερα.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι το ευρωπαϊκό συμβούλιο ασφάλειας μεταφορών ETSC προτείνει η εκπαίδευση αυτή να επεκταθεί και στους οδηγούς VAN

Πρόταση ETSC 

Πρόταση τροποποίηση οδηγίας