Σε συνέχεια των αναρτήσεων μας για το θέμα της τοποθέτησης τρίτων καθισμάτων σε εκπαιδευτικά φορτηγά τέθηκε το εξής ερώτημα από εκπαιδευτές οδήγησης και σε κάποιες υπηρεσίες μεταφορών το έχουν καθιερώσει.

Μπορεί εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικό φορτηγό, που δεν έχει προβεί σε τοποθέτηση τρίτου καθίσματος να πραγματοποιεί πρακτικά μαθήματα;

Απάντηση

Η παράγραφος 5 της Α3/84335/10300/27-12-2016 αναφέρει:

5. Τα ΚΤΕΟ έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία εφόσον έχει εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εκδίδουν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) εκπαιδευτικού οχήματος ετήσιας ισχύος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της υ.α.35364/4046/2006 (Β΄813) «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας στα ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων».

Σε αντίθετη περίπτωση επί του εκδιδόμενου ΔΤΕ τίθεται από το ΚΤΕΟ η Παρατήρηση:
«Μετά την 30 Ιουνίου 2017 ακατάλληλο για εκπαιδευτικό, αν δεν έχει εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την υ.α.51420/2811/20-10-2016 (Β΄3608)»

Μετά την πάροδο της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας σε όχημα που προσέρχεται σε
ΚΤΕΟ για την διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικού οχήματος μη σύμφωνο με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, στο εκδιδόμενο ΔΤΕ μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη (ΣΕ) στον κωδικό 10101 “Καθίσματα: Αριθμός που δεν συμφωνεί με την Νομοθεσία ή την άδεια κυκλοφορίας” του Πίνακα διαβάθμισης των ελλείψεων της υ.α. 44800/123/1985 όπως ισχύει και τίθεται η Παρατήρηση:
«Ακατάλληλο για εκπαιδευτικό – Δεν πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας»

Κατά την γνώμη μας δεν μπορεί εκπαιδευτής κα πραγματοποιεί μαθήματα με εκπαιδευτικό φορτηγό αν δεν έχει εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την υ.α. 51420/2811/20-10-2016 (Β΄3608). 

Σας εφιστούμε την προσοχή για τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν μετά την 30/6/2017.