Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η δέσμευση πίστωσης για την καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης έως και το μήνα Δεκέμβριο 2017, στους υπαλλήλους – εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (1.899.200,00 €), του προϋπολογισμού εξόδων του Υπ.Υ.ΜΕ.,

Ειδικός Φορέας: 39-110: Κ.Α.Ε. 0579 Οικονομικού Έτους 2017.

Η απόφαση