Μετά από αιτήµατα Περιφερειακών Υπηρεσιών και προκειµένου να µην υπάρξει επιβάρυνση των πολιτών καθίσταται σαφές ότι:

1. Η ηµεροµηνία έναρξης της παράτασης που δίνεται µε την υπ` αριθµ.Α3/οικ.52343/6151/19-7-2017 εγκύκλιο του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών,
ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία λήξης της υπ` αριθµ. Α3/84335/10300/27-12-2016 εγκυκλίου
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, οπότε γίνεται αποδεκτή η εκπαίδευση υποψηφίων
οδηγών που πραγµατοποιήθηκε κατά το διάστηµα από 1-7-2017 έως 18-7-2017 σε οχήµατα
κατηγορίας C και CE.

2. ∆εν ισχύει ο περιορισµός που ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία για την επανάληψη της εξέτασης σε πολίτες που προγραµµατίστηκαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα σε οχήµατα των κατηγοριών C και CE και δεν πραγµατοποιήθηκε η εξέταση λόγω µη προσαρµογής των οχηµάτων αυτών µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας.

3. Επιτρέπεται έως την 31η Αυγούστου 2017 να γίνονται αποδεκτά από τις υπηρεσίες τα
∆ΕΕ που έληξαν κατά το αναφερόµενο διάστηµα και αναφέρονται σε απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας C ή και CE.

Η εγκύκλιος