∆ιάθεση τερµατικών συσκευών ανάγνωσης (readers) του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιµου Σήµατος (ΗΑΣ), στις αρχές ελέγχου

0
108

Τη διάθεση εκατόν πενήντα (150) τερµατικών συσκευών ανάγνωσης (readers) του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιµου Σήµατος (ΗΑΣ), στις Αρχές Ελέγχου του άρθρου 2 του ν.  3446/2006, για τον έλεγχο των Φ.∆.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ∆.Χ. αποφάσισε το Υπουργείο Μεταφορών με εγκύκλιο του.

Σύμφωνα με την εγκύκλιος οι φορείς χορήγησης ΗΑΣ οφείλουν να παραδώσουν τις τερµατικές συσκευές µέχρι τις 30/11/2017.

Οι κυρώσεις

Οι ιδιοκτήτες των Τ.Λ.∆.Χ. οι οποίοι δεν έχουν εφοδιάσει τα οχήµατά τους µε ηλεκτρονικά
αναγνώσιµο σήµα (ηλεκτρονική ετικέτα), εφόσον διαπιστωθεί από Αρχή Ελέγχου µη ύπαρξη ή η ένδειξη «άκυρο Η.Α.Σ» σε ΤΛ∆Χ, επιβάλλεται πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) τα οποία διαβιβάζονται στην αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του οχήµατος.

Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, προσκοµίσει βεβαίωση από Φορέα Χορήγησης ότι εγκαταστάθηκε το ηλεκτρονικά αναγνώσιµο σήµα στο εν λόγω όχηµα ή προσκοµίσει τη βεβαίωση της παρ. 3(ζ) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίµου επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος για χρονικό διάστηµα επτά (7) ηµερών, κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται
η έξοδος του οχήµατος από τη χώρα.

Η εγκύκλιος