Θα πάω ταξίδι στο εξωτερικό, το δίπλωμα μου ισχύει;

Είναι η συνηθέστερη ερώτηση που κάνει όποιος πάει ταξίδι στο εξωτερικό και έχει «παλιό» δίπλωμα.

Οι κανόνες σχετικά με την άδεια οδήγησης αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της κοινής πολιτικής μεταφορών, συμβάλλουν στην βελτίωση της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας και διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων που εγκαθίστανται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο που χορήγησε την άδεια. Λόγω της σημασίας των ατομικών μέσων μεταφοράς, η κατοχή άδειας οδήγησης που αναγνωρίζεται νόμιμα από το κράτος υποδοχής προωθεί την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της εναρμόνισης των κανόνων που αφορούν την άδεια οδήγησης, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών στους κανόνες για την περιοδική ανανέωση των αδειών και στις υποκατηγορίες οχημάτων, οι οποίες απαιτούσαν πιο προωθημένη εναρμόνιση προκειμένου να προωθηθεί η υλοποίηση κοινοτικών πολιτικών.

Πάνω από 110 διαφορετικά υποδείγματα άδειας οδήγησης, ισχύουν στα κράτη μέλη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα διαφάνειας για τους πολίτες, τις αστυνομικές δυνάμεις και τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την διαχείριση των αδειών οδήγησης και οδηγεί στην πλαστογράφηση εγγράφων που ενίοτε χρονολογούνται από αρκετές δεκαετίες.

Με την δημοσίευση της οδηγίας 126/2006 η ευρωπαϊκή επιτροπή εισήγαγε ένα νέο πρότυπο άδειας οδήγησης και φρόντισε:

  • Να μη θίγει τα υπάρχοντα δικαιώματα οδήγησης που έχουν χορηγηθεί ή αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της.
  • Οι άδειες οδήγησης αναγνωρίζονται αμοιβαία.
  • Τα κράτη να λάβουν κάθε απαιτούμενο μέτρο για την έκδοση του ενιαίου αυτού προτύπου για όλους τους κατόχους άδειας.

Ας εμβαθύνουμε τις διατάξεις της οδηγίας και κατ’ επέκταση του πδ. 51/2012 με το οποίο ενσωματώθηκε η παραπάνω οδηγία στο Ελληνικό Δίκαιο.

  1. Ισχύς των νέων διατάξεων. Οι νέες διατάξεις και το νέο έντυπο διπλώματος ισχύουν από 20/1/2013. Οποιαδήποτε διεργασία και να κάνετε για το δίπλωμα σας το νέο δίπλωμα θα είναι έντυπο νέων προδιαγραφών.
  2. Ισχύ παλιών τύπων διπλωμάτων. Τα παλιά έντυπα ισχύουν έως έχουν έως, την 19/01/2033 δεν υπάρχει υποχρέωση αντικατάστασης με νέου τύπου.
  3. Ισχύς νέων διπλωμάτων. Τα νέα διπλώματα ισχύουν για 15 χρόνια και με την πριν την λήξη τους πρέπει να ανανεωθούν.
  4. Μπορώ να οδηγήσω στο εξωτερικό με παλιό δίπλωμα; Με οποιοδήποτε δίπλωμα που έχει εκδοθεί μετά τον Αύγουστο του 1999 (ροζ δίπλωμα) μπορείτε να οδηγήσετε σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης.
  5. Σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε χώρες άλλων ηπείρων,  δεν ισχύει η Ελληνική (Ευρωπαϊκών κοινοτήτων) άδεια οδήγησης οπότε χρειάζεστε την διεθνή άδεια οδήγησης  (International Drivers Permit – IDP) για να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας ή κάποιο ενοικιαζόμενο. Το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης αποτελεί έγγραφο συμπληρωματικό/συνοδευτικό του ισχύοντος Διπλώματος Οδήγησης  που έχει εκδοθεί από τις Ελληνικές Αρχές και σε καμία περίπτωση δεν το υποκαθιστά.
  6. Αν αποκτήσω μόνιμη διαμονή σε χώρα ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να αλλάξω το δίπλωμα; Αν το δίπλωμα έχει εκδοθεί πριν την 19/1/2013 τότε είστε υποχρεωμένοι το αργότερο μέσα σε δύο χρόνια να αντικαταστήσετε το δίπλωμα με νέο της χώρας διαμονής σας. Αν το δίπλωμα έχει εκδοθεί μετά την 20/1/2013 δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, γιατί ρο δίπλωμα ισχύει χωρίς να αλαγχθεί.
  7. Αν αποκτήσω διαμονή σε χώρα εκτός ευρωπαϊκής ένωσης μπορώ να οδηγώ με το Ελληνικό δίπλωμα; Αν αποκτήσετε μόνιμη διαμονή σε τρίτη χώρα τότε είστε υποχρεωμένοι να αποκτήσετε δίπλωμα της νέας χώρας διαμονής. Υπάρχουν χώρες που αναγνωρίζουν τα διπλώματα μας (Ισραήλ, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Νότιος Αφρική) και χώρες που δεν αναγνωρίζουν οπότε θα πρέπει να ξαναδώσετε εξετάσεις για να αποκτήσετε δίπλωμα.

Μπορείτε να δείτε τις ισοδυναμίες των αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισοδυναμίες αδειών οδήγησης ΕΕ