Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν οφείλεται τέλος αδείας κυκλοφορίας οχήματος σε περιπτώσεις έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας για Επιβατηγό ∆ηµόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε.∆.Χ.- ΤΑΞΙ) αυτοκίνητο λόγω αλλαγής χαρακτηριστικών στοιχείων του οχήµατος, όπως ταξιµέτρου, ελαστικών ή άλλων χαρακτηριστικών του οχήµατος που δεν χαρακτηρίζονται ως κύρια κατά την προαναφερόµενη διάταξη της υπ’ αριθµ. ΣΤ 1832/19-01-1978 υ.α.,

Η σχετική εγκύκλιος