Το Υπουργείο Μεταφορών δημοσίευσε την εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: οικ. Α3/4627/470 της 19/01/2018 για την παράταση του ισχύοντος ωραρίου των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Η αμοιβή των εξεταστών είναι 240 € ανά μήνα και το συνολικό ετήσιο κόστος ανέρχεται σύμφωνα με την υα κ.υ.α.75186/10428/2016 (Β΄4080) στα 3.380.000 €,

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4512/2018
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του άρθρου 219
παρατείνεται έως 30 Απριλίου 2018, η εκτέλεση του έργου της δοκιμασίας προσόντων και
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου
εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση, με μηνιαία αποζημίωση για τους υπαλλήλους εξεταστές, η οποία έχει καθοριστεί στην κ.υ.α.75186/10428/2016 (Β΄4080).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακαλούνται για την εφαρμογή των αναφερομένων διατάξεων.

Η εγκύκλιος της παράτασης

Η απόφαση για τις αμοιβές