Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών λόγω της αδυναμίας και της έλλειψης προγραμματισμού των Περιφερειακών ενοτήτων να ανταπεξέλθουν στο νέο μέτρο της ανανέωση διπλωμάτων για 74 ετών και άνω εξέδωσε εγκύκλιο που:

  1. Παρατείνει την άδεια οδήγησης για όσους έχουν συµπληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών και υποβάλλουν στις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας µετά την 30/8/2018, αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης μέχρι την ηµεροµηνία προγραµµατισµού της δοκιµασίας (για πρώτη φορά) προσόντων και συµπεριφοράς .
  2. Η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τρείς µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και των απαιτούµενων δικαιολογητικών.
  3. Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται σχετική βεβαίωση από την οικεία ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
  4. Η παράταση αυτή θα λαμβάνετε για όσες αιτήσεις κατατίθενται έως 31/12/2018.

Η εγκύκλιος με υπόδειγμα της βεβαίωσης