Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης οι τροποποιήσεις για τις άδειες οδήγησης που κατατέθηκαν με τροπολογία στο ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α΄178).

Συγκεκριμένα το άρθρο 60 αναφέρει

Άρθρο 60
Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών οδήγησης

1. Αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει, ως εξής:
«α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία
εκπαιδεύονται ή εξετάζονται προκειμένου να αποκτήσουν ή ανανεώσουν συγκεκριμένης κατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα έγγραφα για τον σκοπό αυτόν.».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) η φράση «1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγηης επιτρέπεται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον ο κάτοχος
της άδειας:» αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνεται οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης της, εφόσον ο
κάτοχος της άδειας:».
3. Άδειες οδήγησης των κατόχων που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας τους και υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας μετά τις 30.8.2018, αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για την ως άνω
παράταση ισχύος χορηγείται σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που κατατέθηκε η αίτηση.

Άρθρο 60 ν. 4568_2018