Το Υπουργείο μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο για την άμεση ενεργοποίηση μικτών συνεργείων ελέγχου του άρθρου 2 της κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (ΦΕΚ Β’ 989) για:

(α) Να μεριμνήσουν για την άμεση έναρξη λειτουργίας των ΜΣΕ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (άρθρο 2 παράγραφος 4) ο συντονισμός και η ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με τη λειτουργία των ΜΣΕ γίνεται από
τον Επόπτη, που προέρχεται από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων.

(β) Να διασφαλίσουν ότι το μέλος του ΜΣΕ που προέρχεται από την οικεία Περιφερειακή
Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων έχει στη διάθεσή του τον απαιτούμενο
τυποποιημένο εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων (άρθρο 12 παρ. 2 και άρθρο 14
παράρτημα ΙΙ κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009).

Η εγκύκλιος