Το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Τουρισμού για τα διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητων με οδηγό θα πρέπει στα οχήματα αυτά να έχουν:

α. επικολλημένη, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, στο άνω διαφανές μέρος του εμπρόσθιου και οπίσθιου ανεμοθώρακα και καθ’ όλο το μήκος αυτού οριζόντια αυτοκόλλητη λωρίδα μπλε χρώματος, πλάτους οκτώ εκατοστών (8 cm) με τυπωμένη την επωνυμία ή και τον διακριτικό τίτλο (αν υπάρχει) της επιχείρησης της περίπτ. 1 της υποπαρ. Η.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 που εκμισθώνει το όχημα.
Η αυτοκόλλητη λωρίδα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να καταστρέφεται όταν γίνεται προσπάθεια αποκόλλησής της από τον ανεμοθώρακα, είναι αδιάβροχη και το χρώμα της δεν πρέπει να αλλοιώνεται.

Η απόφαση