Υπουργείο Μεταφορών

Με την εγκύκλιο Οικ. 82184/7853 της 24/10/2018 το Υπουργείο Μεταφορών ενημερώνει:

Θέμα : Διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών

Με την παρούσα σας ενηµερώνουµε ότι, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών µε τίτλο «∆οκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» βρίσκεται για επεξεργασία στην Κεντρική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε), προκειµένου, µετά την επεξεργασία του, ν να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Στο ως άνω σχέδιο νόµου περιλαµβάνεται άρθρο, στο οποίο ορίζεται ότι: «Η προθεσµία της παρ.1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4402/2016 (Α΄ 121) παρατείνεται έως την 31η ∆εκεµβρίου 2018. Α̟πό 1η Μαΐου 2018 στους υπαλλήλους – εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών θα καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, όπως αυτή έχει καθορισθεί στην κ.υ.α. 75186/10428/15.11.2016 (Β΄4080).».

Η συγκεκριµένη διάταξη έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε συνάντηση του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών µε την Οµοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.).

Σηµειώνεται ότι, η αναδροµική καταβολή της µηνιαίας αποζηµίωσης των υπαλλήλων – εξεταστών για την εκτέλεση του έργου της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών και η ως άνω παράταση καταβολής της, αφορά σε πραγµατικά διενεργηθείσες δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Η εγκύκλιος