Παράταση ισχύος ∆.Ε.Ε. υποψηφίων οδηγών και οδηγών, λόγω αποχής των υπαλλήλων από το έργο των εξετάσεων

0
194

Το Υπουργείο Μεταφορών με εγκύκλιο του δίνει την δυνατότητα στις κατά τόπους υπηρεσίες μεταφορών να παρατείνουν την ισχύ των ΔΕΕ σε περίπτωση που λόγω αποχής δεν προγραμματίστηκαν για πρακτικές εξετάσεις.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, για την αντιµετώπιση του θέµατος και την εξυπηρέτηση των πολιτών αφού λάβουν υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Α΄45) «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» όπως ισχύει, δύνανται να εξετάσουν κατά περίπτωση, παράταση ισχύος των ∆ΕΕ που έληξαν, των υποψηφίων που είχαν προγραµµατιστεί και οι εξετάσεις δεν πραγµατοποιήθηκαν και των υποψηφίων που είχαν αιτηθεί και δεν προγραµµατίστηκαν λόγω της προαναφερόµενης αποχής. Σε κάθε περίπτωση η παράταση ισχύος των ανωτέρω
∆.Ε.Ε. δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30/11/2018.

Η εγκύκλιος