Το Υπουργείο Μεταφορών με εγκύκλιο του δίνει την δυνατότητα στις κατά τόπους υπηρεσίες μεταφορών να παρατείνουν την ισχύ των ΔΕΕ σε περίπτωση που λόγω αποχής δεν προγραμματίστηκαν για πρακτικές εξετάσεις.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, για την αντιµετώπιση του θέµατος και την εξυπηρέτηση των πολιτών αφού λάβουν υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Α΄45) «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» όπως ισχύει, δύνανται να εξετάσουν κατά περίπτωση, παράταση ισχύος των ∆ΕΕ που έληξαν, των υποψηφίων που είχαν προγραµµατιστεί και οι εξετάσεις δεν πραγµατοποιήθηκαν και των υποψηφίων που είχαν αιτηθεί και δεν προγραµµατίστηκαν λόγω της προαναφερόµενης αποχής. Σε κάθε περίπτωση η παράταση ισχύος των ανωτέρω
∆.Ε.Ε. δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30/11/2018.

Η εγκύκλιος