Με εγκύκλιο το τμήμα εμπορευματικών μεταφορών δίνει διευκρινίσεις για την εξαγορά μεταφορικής επιχείρησης σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.10 περ.β του ν.3887/10

Η εγκύκλιος από το διάυγεια