Το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία παρατείνει την ισχύ της άδειας οδήγησης κατόχων που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών λόγω της αποχής των εξεταστών οδήγησης

Η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συµ̟πληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών και υποβάλλουν, μετά την 30η Αυγούστου 2018, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της παρατείνεται έως την ηµεροµηνία ̟προγραµµατισµού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να απέχει, από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση, περισσότερο από:

  • Πέντε (5) μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση  από την 30ή Αυγούστου 2018 έως και την 30ή Νοεµβρίου 2018
  • Τέσσερις (4) μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση από την 1η ∆εκεμβρίου 2018 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2018
  • Τρεις (3) µήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2019

Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στους ενδιαφερόμενους, στους οποίους, έως την ημεροµηνία εκδόσεως της παρούσας, έχει χορηγηθεί βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης σε εφαρμογή προηγούμενης εγκυκλίου, χορηγείται νέα βεβαίωση, παραδίδοντας την αρχικώς χορηγηθείσα, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών για περαιτέρω παράταση κατά τα ανωτέρω, ήτοι, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση.

Η εγκύκλιος