Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την Αριθμ. ΓΔΑΠΛΠΣ 4008228/16-11-2018 στο
(ΦΕΚ Β’ 5650/17-12-2018) που αφορά την Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει:

  1. Τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου.
  2. Την εταιρία εμπορίας.
  3. Τα πρατήρια καυσίμων.
  4. Τους μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης
  5. Τα διυλιστήρια

Όλοι οι παραπάνω είναι υπόχρεοι να δηλώνουν τα δρομολόγια για την διακίνηση καυσίμων μέσα από τη διαδικασία που ορίζεται από την απόφαση.

Διαδικασία καταχώρισης και διαχείρισης στοιχείων μεταφορικού μέσου ενεργειακών προϊόντων

1. Ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου είναι υπόχρεος για την καταχώριση μέσω της υπηρεσίας του Μητρώου μεταφορικών μέσων τα παρακάτω στοιχεία για αυτό:
1) ΑΦΜ ιδιοκτήτη.
2) Αριθμός κυκλοφορίας.
3) Αριθμός έγκρισης τύπου δεξαμενής.
4) Χωρητικότητα δεξαμενής.
5) Πλήθος διαμερισμάτων.
6) Αναγνωριστικός αριθμός και χωρητικότητα κάθε διαμερίσματος.
7) Εργοστάσιο κατασκευής οχήματος (από την άδεια κυκλοφορίας).
8) Τύπος οχήματος (από την άδεια κυκλοφορίας).
9) Αριθμός πλαισίου οχήματος (από την άδεια κυκλοφορίας).
10) ΑΦΜ Εγκαταστάτη συσκευής.
11) ΙΜΕΙ συσκευής.
12) Ημερομηνία εγκατάστασης συσκευής.
13) Κατασκευαστής συσκευής.
14) Μοντέλο συσκευής.
15) Σειριακός αριθμός συσκευής.
16) Θέση εγκατάστασης συσκευής.
17) Τον ενδιάμεσο πάροχο μέσω του οποίου θα αποστέλλει δεδομένα προς το κέντρο λήψης σημάτων.
18) Την ημερομηνία έναρξη και λήξης της συνεργασίας με τον πάροχο.
Ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει τους ογκομετρικούς πίνακες των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου. Για κάθε διαμέρισμα δεξαμενής συμπληρώνει τον όγκο κάτω από την πλάκα καταμέτρησης, τον συνολικό όγκο του διαμερίσματος και την αντιστοίχιση όγκου δεξαμενής με χιλιοστά ύψους.

2. Η καταχώριση των στοιχείων των ογκομετρικών πινάκων δεν είναι υποχρεωτική για τους σκοπούς της παρούσης, αλλά ενδείκνυται.

3. Μετά την εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων ο υπόχρεος οριστικοποιεί την υποβολή των δεδομένων των προηγούμενων παραγράφων και λαμβάνει μοναδικό αριθμό εγγραφής (id μητρώου). Μεταβολές εκ των υστέρων δύναται να γίνονται και θα τηρείται ιστορικότητα. Όλα τα στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο για την ορθότητα/ ακρίβεια τους.

4. Ο ιδιοκτήτης, μετά την επιτυχή εγκατάσταση της συσκευής στο μέσο και την επικοινωνία με το σύστημα παραλαβής σημάτων του παρόχου από τον εγκαταστάτη οφείλει να καταχωρήσει την πληροφορία στο μητρώο.

5. Ο εγκαταστάτης και ο πάροχος οφείλουν να γνωστοποιούν στον ιδιοκτήτη όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την καταχώρηση των πληροφοριών στο μητρώο μεταφορικών μέσων.

6. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου υποχρεούται εντός μηνός να καταχωρήσει το νέο στοιχείο.

7. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας μεταξύ παρόχου και ιδιοκτήτη μεταφορικού μέσου οφείλουν και οι δύο να δηλώσουν τη σχετική διακοπή στο μητρώο.

Διαδικασία δήλωσης δρομολογίων 

Κάθε δρομολόγιο υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά της ώρας πριν την εκτέλεση του. Για κάθε δρομολόγιο καταχωρίζονται τα εξής:
1) Αριθμός κυκλοφορίας, μοναδικός αριθμός εγγραφής μητρώου οχήματος/οχημάτων.
2) ΑΦΜ υπόχρεου δήλωσης δρομολογίου.
3) Μοναδικός αριθμός εσωτερικού δελτίου διακίνησης στην εγκατάσταση φόρτωσης.
4) Θέση, κατηγορία αφετηρίας δρομολογίου και ΑΦΜ πωλητή.
5) Θέση, κατηγορία θέσης και ΑΦΜ κάθε αποδέκτη.
6) Ποσότητα καυσίμου, είδος καυσίμου ανά διαμέρισμα και ανά αποδέκτη.
7) Αριθμός σφραγίδας για κάθε διαμέρισμα του.
8) Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω τα παρακάτω παραστατικά, όπου υφίσταται υποχρέωση έκδοσής τους για την εκτέλεση του συγκεκριμένου δρομολογίου:
α) e-ΔΕ (πρώην ΣΔΕ). Αριθμός συνοδευτικού διοικητικού έγγραφου (για μεταφορά από/σε κοινοτική / ελληνική φορολογική αποθήκη με αναστολή φόρου).
β) αριθμός Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ) (για εισαγωγές/εξαγωγές, εφοδιασμούς εξωτερικού, εφοδιασμούς με απαλλαγή).
γ) αριθμός Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) (για πρατήρια, ατελή / ειδική χρήση ή εφοδιασμό εσωτερικού με οφειλόμενο φόρο.
δ) αριθμός παραστατικού φόρτωσης (για μεταφορά μη υποκειμένου σε φόρο, τιμολόγιο / δελτίο αποστολής). Η καταχώριση της θέσης αφετηρίας και αποδέκτη της παρ. 1 γίνεται είτε με εισαγωγή στοιχείων διεύθυνσης είτε με επιλογή από χάρτη είτε με επιλογή σημείου ενδιαφέροντος. Μέσω του χάρτη δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας σημείου ενδιαφέροντος για προορισμούς που χρησιμοποιούνται τακτικά από τους υπόχρεους στα δρομολόγια τους.

Με την απόφαση αλλάζει ο τρόπος διαχείρισης των δρομολογίων των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμων και είναι μία αλλαγή από μία σειρά αλλαγών που θα επηρεάσει τους μεταφορείς και άλλων κατηγοριών (τουριστικά λεωφορεία, εμπορευματικές μεταφορές) αφού έχει προβλεφτεί και έχει εξουσιοδοτηθεί ο Υπουργός Μεταφορών να δημιουργηθούν πλατφόρμες δήλωσης δρομολογίων και ωραρίων οδηγών.

Η απόφαση