Το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε νέα εγκύκλιο για την παράταση της ισχύος των αδειών οδήγησης κατόχων που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στην πλειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των εξεταστών από το υπόψη έργο και τη συνεπακόλουθη συσσώρευση σημαντικού αριθμού υποψηφίων οδηγών και οδηγών προς εξέταση, στο πλαίσιο διασφάλισης, κατά το δυνατόν, της εξυπηρέτησής τους και της ομαλής υλοποίησης της διαδικασίας εξετάσεων ανά την επικράτεια, επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών και υποβάλλουν, μετά την 30η Αυγούστου 2018, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της (κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω α’ σχετικής διάταξης), έως και την 31η Μαρτίου 2019, παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να απέχει, από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση της άδειας, περισσότερο από:

  • Οκτώ (8) μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 30ή Αυγούστου 2018 έως και την 30ή Νοεμβρίου 2018
  • Επτά (7) μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η Δεκεμβρίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018
  • Τέσσερις (4) μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Ιανουαρίου 2019
  • Τρεις (3) μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η Φεβρουάριου 2019 έως και την 31η Μαρτίου 2019.

Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στους ενδιαφερόμενους, στους οποίους, έως την ημερομηνία εκδόσεως της παρούσας, έχει χορηγηθεί βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης σε εφαρμογή της ανωτέρω β’ σχετικής διάταξης και των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιο, χορηγείται νέα βεβαίωση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), παραδίδοντας την αρχικώς χορηγηθείσα, απ’ την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών για περαιτέρω παράταση κατά τα ανωτέρω.

Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών παρακαλούνται για τον προγραμματισμό των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των υποκείμενων στην υπόψη ρύθμιση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για ανανέωση της άδειας οδήγησης.

Από εκδόσεως της παρούσας, καταργείται η ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Η εγκύκλιος