Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών δίνει διευκρινίσεις για την διαδικασία εξετάσεων για την ανανέωση άδειας οδήγησης ατόμων άνω των 74 ετών.

Η εγκύκλιος αναφέρει

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα από Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών και ενδιαφερομένους αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω α’ σχετική εγκύκλιο, στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατά την έναρξη της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, ο εξεταστής ελέγχει, πέραν των υπολοίπων, από το πρωτότυπο έντυπο (ή από ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων εάν έχει κατατεθεί το πρωτότυπο) διασφαλίζοντας ότι η άδεια οδήγησης που έχει στην κατοχή του ο ενδιαφερόμενος αντιστοιχεί στην κατηγορία στην οποία εξετάζεται.

Στην περίπτωση, κατά την οποία, η επίδειξη του πρωτοτύπου εντύπου ή φωτοαντιγράφου στον εξεταστή κατά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς δεν είναι δυνατή, ο εξεταστής αναγράφει στο Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) τον αριθμό κυκλοφορίας και την κατηγορία του οχήματος με το οποίο διενεργείται η δοκιμασία [εφόσον δεν είναι ήδη αναγεγραμμένα από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών (περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης κατηγορίας Β)] και ο υπόψη έλεγχος/ταυτοποίηση διενεργείται από την ως άνω Υπηρεσία.

Β. Η διενέργεια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης φορτηγού δύναται να διενεργείται και με Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), υπό την προϋπόθεση υποβολής, ούμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8Α της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056), υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση που το όχημα ανήκει σε εταιρεία, περί παραχώρησής του στον ενδιαφερόμενο.

Γ. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω α’ σχετική εγκύκλιο (βλέπε και πληροφοριακό έντυπο της ανωτέρω β’ σχετικής εγκυκλίου), στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς δικύκλων, με μέριμνα του ενδιαφερομένου προσκομίζεται στο χώρο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς και όχημα κατηγορίας Β (από τον οδηγό του ο οποίος πρέπει να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας) που ακολουθεί κατά τη διάρκεια της πορείας και το οποίο φέρει όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του.

■ Ο οδηγός του ανωτέρω συνοδευτικού οχήματος, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, υπόκειται στις διατάξεις του ν. 2696/1999 (Α’ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) και ειδικότερα των παρ. 2 & 3 του άρθρου 13.

Στην περίπτωση διαπίστωσης από αρμόδιο όργανο ελέγχου (Τροχαία, Λιμενικό, Δημοτική Αστυνομία) παράβασης κατά τον Κ.Ο.Κ. του οδηγού του ανωτέρω οχήματος, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, που θα καθιστά μη δυνατή την έναρξη ή τη συνέχισή της, αυτή δεν διενεργείται ή διακόπτεται και σημειώνεται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό εξέτασης. Ο προγραμματισμός (επαναληπτικής) δοκιμασίας γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υ.α. 50984/7947/2013, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα προγραμματισμού της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση που η επιτροπή έχει βάσιμες ενδείξεις για πιθανούς περιορισμούς για την ικανότητα οδήγησης του οδηγού του συνοδευτικού οχήματος, δεν διενεργείται ή διακόπτεται η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και σημειώνεται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό εξέταοης. Η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών οφείλει να ελέγξει τα αναγραφόμενα στο Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ο.Κ.

■ Δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του ως άνω συνοδευτικού οχήματος περί συναίνεσής του για τη συγκεκριμένη χρήση του οχήματος, καθόσον, αυτό προσκομίζεται στο χώρο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς από τον ίδιο ή τον οδηγό του οχήματος.

Δ. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω α’ σχετική εγκύκλιο (βλέπε και πληροφοριακό έντυπο της ανωτέρω β’ σχετικής εγκυκλίου), σε περίπτωση που στον ενδιαφερόμενο έχει χορηγηθεί, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4568/2018 (Α’ 178) και της με αριθμό πρωτ. Α3/Οικ. 93164/8762/29-11-2018 εγκυκλίου (Α.Δ.Α.: 6ΛΙ1465ΧΘΞ-ΘΥ9) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης, την επιδεικνύει στους εξεταστές και την παραδίδει σε αυτούς μετά το τέλος της εξέτασης. Η προαναφερθείσα βεβαίωση ισχύει έως την ημερομηνία της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Στην περίπτωση κατόχου που αιτείται ανανέωση περισσότερων της μιας κατηγοριών της άδειάς του και ως εκ τούτου εκδίδονται αντιστοίχως ισάριθμα Δ.Ε.Ε., η ως άνω βεβαίωση:

■ επιδεικνύεται υποχρεωτικά στους εξεταστές κατά την πρώτη χρονικά διενεργηθείσα δοκιμασία.

■ παραδίδεται στους εξεταστές μετά το πέρας της πρώτης χρονικά διενεργηθείσας δοκιμασίας, εξαιρουμένης της περιπτώσεως επιτυχούς δοκιμασίας, κατά την οποία, φέρει μαζί του και επιδεικνύει στους εξεταστές εκδοθέν/έντα Δ.Ε.Ε. για άλλη/ες κατηγορία/ες που έχει αιτηθεί να ανανεώσει. Στην περίπτωση αυτή, η υπόψη βεβαίωση παραμένει στην κατοχή του έως την επόμενη χρονικά προς διενέργεια δοκιμασία (και ομοίως στην περίπτωση και άλλης δοκιμασίας).

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών για την ενημέρωση των προσερχόμενων σε αυτές υποκείμενων στη ρύθμιση για την ως άνω υποχρέωσή τους.

Ε. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω α’ σχετική εγκύκλιο, στην περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης δικύκλο ή φορτηγού ή λεωφορείου, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών ελέγχει και διασφαλίζει ότι το δίκυκλο ή φορτηγό ή λεωφορείο με το οποίο θα διενεργηθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, υπάγεται στην κατηγορία που αιτείται ο ενδιαφερόμενος να ανανεώσει και αναγράφει στο Δ.Ε.Ε. τον αριθμό κυκλοφορίας και την κατηγορία του οχήματος.

Σημειώνεται, ότι, ως διαλαμβάνεται και στην ανωτέρω β’ σχετική εγκύκλιο καθώς και στο συνημμένο αυτής πληροφοριακό έντυπο, οι εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργούνται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και εγκυκλίους.

Με το ως άνω έντυπο παρέχονται απλώς από τη Δ/ νση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας, στο πλαίσιο γενικής ενημέρωσης (και μόνο) των υποκείμενων στη ρύθμιση κατόχων αδειών οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β, χρήσιμες πληροφορίες επί της υπόψη νεοθεσπισθείσας διαδικασίας.

Η εγκύκλιος