Εγκύκλιο με θέμα την άμεση ενεργοποίηση Μικτών Συνεργείων Ελέγχου για τους ελέγχους στα φορτηγά και λεωφορεία και τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών.

Η χώρα μας βρίσκετε στην τελευταία θέση στην Ευρώπη στους ελέγχους των ωραρίων των επαγγελματιών οδηγών τόσο στον δρόμο όσο και στις έδρες των επιχειρήσεων.

Το θέμα των ωραρίων των οδηγών και η ορθή τήρηση των κανονισμών 561 και 165, της οδηγίας 22 και της εργατικής νομοθεσίας είναι αρκετά πολύπλοκο και χρειάζεται γνώση και συνέργεια μεταξύ των οδηγών, του γραφείου κίνησης του λογιστηρίου. Τα πάντα όμως μπορούν να γίνουν με την κατάλληλη εκπαίδευση.

Η εγκύκλιος αναλυτικά

Σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων μας και της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με το ΣΕΠΕ και τη Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης και εν όψει κινδύνου έναρξης διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μη επίτευξης των στόχων της οδηγίας 2006/22/ΕΚ για τον έλεγχο τήρησης των κανονισμών (ΕΕ) 165/2014 και (ΕΚ) 561/2006 για τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών φορτηγών και λεωφορείων καθώς και για την συσκευή ελέγχου (ταχογράφος), παρακαλούμε για τις ακόλουθες κατεπείγουσες ενέργειές σας:

1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ το ΣΕΠΕ, παρακαλούνται:
(α) Να μεριμνήσουν για την άμεση έναρξη λειτουργίας και τον συντονισμό των ΜΣΕ με παροχή οδηγιών από τους κατά τόπους αρμόδιους Επόπτες.
(β) Να διασφαλίσουν ότι το μέλος του ΜΣΕ που προέρχεται από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων έχει στη διάθεσή του τον απαιτούμενο τυποποιημένο εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων και έχει εκπαιδευτεί στην χρήση αυτού του εξοπλισμού,
(γ) Να εξετάσουν δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους την δυνατότητα προσωρινής διάθεσης ορισμένων μονάδων του τυποποιημένου εξοπλισμού ελέγχου που έχουν προμηθευτεί προς την Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντίστοιχη εκπαίδευση αστυνομικών οργάνων ώστε να τον χρησιμοποιούν κατά τους καθ’ οδόν αστυνομικούς ελέγχους, έως την προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της κυα
Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989).

2. Τόσο το Υπουργείο Εργασίας/ΣΕΠΕ όσο και η Διεύθυνση Τροχαίας παρακαλούνται να αναδιοργανώσουν το σύστημα συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων ελέγχων τους, ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα μηνιαίως, και να μας γνωστοποιήσουν άμεσα σημείο επαφής τους υπεύθυνο για την μηνιαία διαβίβαση στατιστικών στοιχείων ηλεκτρονικά στο Υπουργείο μας στην διεύθυνση dem@yme.gov.gr.
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και την κατεπείγουσα δρομολόγηση των ενεργειών σας ώστε να καταγραφούν άμεσα αποτελέσματα τα οποία θα επικοινωνηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εγκύκλιος