Η Γενική Γραμματεία Μεταφορών προχώρησε στην διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με θέμα: Παροχή τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας & Αδειών Οδήγησης,καθώς & των συναφών Πληροφοριακών Συστημάτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 413.440€.

Η διακήρυξη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του αντικειμένου του έργου, ο Ανάδοχος θα παρέχει:

•             Πλήρη τεχνική υποστήριξη του λογισμικού για τη μετάβαση της παραγωγικής λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (υποσυστήματα Αδειών Κυκλοφορίας, Αδειών Οδήγησης, Ειδικών Αδειών Οδήγησης Ε.Δ.Χ., Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, Σ.Ε.Σ.Ο., βοηθητικά προγράμματα) από το GCOS partition στο OPEN partition, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων και τη λειτουργικότητα των διαδικασιών.

•             Πλήρη τεχνική υποστήριξη για το σύνολο του λογισμικού εφαρμογών, που εκτός των παραπάνω συμπεριλαμβάνει και τα Πληροφοριακά Συστήματα RESPER, Ανταλλαγής Στοιχείων για εκτύπωση Αδειών Οδήγησης, Ε.Μ.Μ.Ε., ERRU, Ιστορικό Αδειών Κυκλοφορίας, Ιστορικό Αδειών Οδήγησης, Η.Α.Σ. για Φ.Δ.Χ. και Λ.Δ.Χ., Απόσυρσης, Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.
CPV 72267000-4 (Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)

Φ.Π.Α. 24% (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€) (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το 2019

143.360,00

34.406,40

177.766,40

Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το 2020

143.360,00

34.406,40

177.766,40

Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το 2021

126.720,00

30.412,80

157.132,80

Συνολική δαπάνη

413.440,00

99.225,60

512.665,60

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)/

ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : Ε.Ε 2014ΣΕ57100008