Η παρακάτω γνωστοποίηση έγινε από διεύθυνση μεταφορών με αφορμή υπόδειγμα ασφαλιστηρίου συμβολαίου που κατατέθηκε στην εν λόγω υπηρεσία. Το έγγραφο βρίσκετε στην διάθεση μας.

ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο ασφαλιστηρίου συμβολαίου με το νόμο 4599/2019.»

Με αφορμή υπόδειγμα προσφοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας προκειμένου να ελέγξουμε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ: Α΄ 40), μετά από συνεννόηση με τη Γενική μας Διεύθυνση σας γνωρίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει η ειδική ασφαλιστική κάλυψη του υποψηφίου που προβλέπεται στην παράγραφο 10. του άρθ. 4 του ν. 4599/2019 και αντί αυτής στο φάκελό του προσκομίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εκπαιδευτικού οχήματος, για να γίνει αυτό αποδεκτό θα πρέπει απαραίτητα στους όρους του συμβολαίου να περιλαμβάνονται και τα εξής:

α)την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.”

β)Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος κατά τη διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη το πρώτου εδαφίου καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) μήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήματος.”

γ)Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψήφιων οδηγών δημόσιους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς.” όπως ρητά προβλέπεται στην εν λόγο παράγραφο.

Με Ε.Π.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης