Δημοσιεύτηκε στις 16/05/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Αριθμ. A3/19384/2119 (ΦΕΚ 1715 Β΄/16-05-2019) Υπουργική απόφαση με τίτλο

«Καθορισμός αριθμού εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.»

Η απόφαση έχει ισχύ από την δημοσίευση της και αναμένεται η εφαρμογή της από 6 ή 16 Ιουνίου.

Οι Υπηρεσίες μεταφορών θα πρέπει να ορίσουν εξεταστές αποκλειστικής απασχόλησης οι οποίοι έργο τους θα είναι καθημερινά, μόνον οι πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Παρατηρούμε ότι έχει μειωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εξεταστών που θα απαιτούνται για να καλυφθεί ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών και οδηγών λύνοντας προβλήματα σε Περιφερειακές ενότητες που υπήρχαν καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού.

Η απόφαση