Η Thessdrive κατέθεσε προς έκκριση στην διεύθυνση μεταφορών της περιοχής της, συμβόλαιο εκπαιδευτικού αυτοκινήτου της ασφαλιστικής εταιρίας MINETTA με τους πρόσθετους όρους καλύψεων την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και αναμένει έγκριση για να προγραμματίσει πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.

Τα έγγραφα που κατέθεσε είναι:

Προβλέπουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε εξετάσεις ακόμη και αν εγκρίνουν το συμβόλαιο ασφάλισης γιατί μέχρι να προγραμματίσουμε θα παρέλθει η ημερομηνία που θα πρέπει να εφαρμοστεί η φάση 2 που προβλέπει ότι:

“οι ειδικές δοκιμασίες της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών, ή σε οδούς που επιλέγονται από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις ανωτέρω οδούς επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων κατά τη διάρκεια διενέργειας των ειδικών δοκιμασιών, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄57).”

Άρθρο 52 του ΚΟΚ

Μάλλον η διαδικασία θα γίνει με την παράγραφο 5 του άρθρου 52 του ΚΟΚ, που αναφέρει:

“5. Σε οδούς, στις οποίες για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των οχημάτων ή ο περιορισμός της κυκλοφορίας τους, μπορεί να ορίζεται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η δημιουργία ειδικών διαμορφώσεων του οδοστρώματος ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι κατηγορίες των οδών στις οποίες επιτρέπεται η δημιουργία των ως άνω διαμορφώσεων ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων, οι προϋποθέσεις δημιουργίας ή τοποθέτησής τους, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η ειδική σήμανση που πρέπει να εφαρμόζεται, κατά περίπτωση. Εκείνος που παραβαίνει την παραπάνω υπουργική απόφαση τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινικές κυρώσεις τιμωρείται και εκείνος που δημιουργεί ει-δική διαμόρφωση ή τοποθετεί κινητά εμπόδια πριν από την έκδοση της υπουργικής αποφάσεως.”

Άρα η διαδικασία είναι:

  1. Να επιλεχθούν οι οδοί
  2. Να πραγματοποιηθεί εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο του αρμόδιου δήμου
  3. Να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο και να πάρει απόφαση
  4. Να διαβιβαστεί η απόφαση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών
  5. Να ορίσει ωράριο η Υπηρεσία Μεταφορών και να διαβιβάσει το αίτημα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ώστε να υλοποιείτε περιοδικά το κλείσιμο των δρόμων

Εναλλακτικά θα μπορούσαν να χρησιμοποηθούν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι (με ότι αυτό συνεπάγεται) ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών.

Όπως διαπιστώνετε έχουμε ακόμη δρόμο για να λυθούν τα προβλήματα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.