Το διάταγμα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της
Λευκορωσίας, της 6ης Μαρτίου 2019, αριθ. 10 «σχετικά με την καθιέρωση, το 2019,
των ορίων προσωρινής φόρτωσης των αξόνων των οχημάτων, αυτοκινούμενων
οχημάτων σε σχέση με δημοτικούς δημόσιους δρόμους» (στο εξής – Διάταγμα αρ.
10) τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαρτίου 2019.

Από τις 23 Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου 2019 (εφεξής καλοκαιρινή περίοδος),
στις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 25°C, επιβάλλεται μέγιστο
επιτρεπόμενο φορτίο σε έναν μόνο άξονα που δεν υπερβαίνει τους 6 τόνους
στους δημοτικούς δρόμους με πεζοδρόμιο από ασβεστοκονίαμα από τις 11.00
έως τις 20:00 συμπεριλαμβανομένης.

Αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν για τους δρόμους με διόδια και σε τμήματα των
οδών με διόδια σύμφωνα με τον κατάλογο που καθορίζεται στο σχετικό παράρτημα
του διατάγματος.

Επιπλέον, οι προσωρινοί περιορισμοί δεν ισχύουν για:

 • οχήματα, αυτοκινούμενα οχήματα όταν ταξιδεύουν σε δημοτικούς δρόμους με
  διόδια (τμήματα δημοσίων οδών με διόδια) σύμφωνα με τον κατάλογο σύμφωνα με
  το προσάρτημα 2
 • οχήματα, αυτοκινούμενα οχήματα που μεταφέρουν επιβάτες, ζώντα ζώα,
  λουλούδια, φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας, άσφαλτο οδοστρώματος, μίγματα
  σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, επικίνδυνα εμπορεύματα, δημητριακά, μικτές
  ζωοτροφές, κράμβη, σπόρους προς σπορά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. που
  μεταφέρονται σε εξειδικευμένα φορτηγά οχήματα με ισοθερμικό σώμα (ισοθερμικά
  φορτηγά, ψυγεία και δεξαμενές) για την ασφάλεια των οποίων απαιτείται η τήρηση
  ειδικών συνθηκών θερμοκρασίας και υγιεινής
 • τα οχήματα που μεταφέρουν ζωικά απόβλητα για τη διάθεσή τους και / ή την
  ανακύκλωση,
 • οχήματα, αυτοκινούμενα οχήματα που εκτελούν δραστηριότητες συντήρησης,
  επισκευής και ανάπτυξης (κατασκευή, ανακατασκευή) δημόσιων οδών
 • οχήματα, αυτοκινούμενα οχήματα που εκτελούν τις μεταφορές που σχετίζονται με
  την εκκαθάριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τις συνέπειες τροχαίων
  ατυχημάτων.

Αντίστοιχα προσωρινά οδικά σήματα θα τοποθετηθούν στους δρόμους. Για τα
οχήματα που υπόκεινται σε περιορισμούς έχουν οριστεί οι τόποι και οι χώροι
στάθμευσης. Θα πραγματοποιηθεί μόνιμη παρακολούθηση για τις μετακινήσεις των
βαρέων οχημάτων.

Πηγή: Ομοσπονδία ΒΑΜΑΡ