Με εγκύκλιο της η ΕΑΕΕ (Ένωση ασφαλιστικών εταιριών) παρέχει πληροφορίες για το νέο καθεστώς συνοδευόμενης οδήγησης για όσους υποψήφιους οδηγούς έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Στο καθεστώς προβλέπονται τα εξής στάδια:

 • θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών,
 • επιτυχή θεωρητική εξέταση και επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς,
 • χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, με την οποία βεβαιώνεται η ικανότητά του για οδήγηση με συνοδεία οδηγού, που πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
   1. είναι ηλικίας τριάντα (30) τουλάχιστον ετών,
   2. είναι κάτοχος άδειας οδήγησης επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη,
   3. δεν έχει καταλογιστεί εις βάρος του κανένας βαθμός ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
   4. ασφαλιστήριο συμβόλαιο ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης, έναντι του κυρίου ή του κατόχου των οχημάτων που περιλαμβάνει την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων, λόγω σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και
    της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Τα οχήματα, όταν χρησιμοποιούνται για συνοδευόμενη οδήγηση φέρουν ειδικό διακριτό σήμα στον οπίσθιο ανεμοθώρακα.

Η άδεια οδήγησης χορηγείται με τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) ετών και εφόσον ο οδηγός δεν έχει υποπέσει σε παράβαση για την οποία καταλογίζονται βαθμοί ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.).

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θα καθοριστούν, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της συνοδευόμενης οδήγησης.

Μέχρι την έκδοση της παραπάνω Υπουργικής απόφασης, οι υπηρεσίες μεταφορών δεν μπορούν να παραλάβουν αιτήσεις και οι σχολές οδηγών να πραγματοποιούν μαθήματα.

Εγκύκλιος ΕΑΕΕ για συνοδευόμενη οδήγηση