Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, στις πράξεις βεβαίωσης παράβασης (κλήσεις) πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της διαπραχθείσας παράβασης.

Εάν είναι λανθασμένα τα προβλεπόμενα στοιχεία προσδιορισμού του οχήματος (ενδεικτικά αναφέρονται μάρκα, χρώμα, αριθμός κυκλοφορίας), του παραβάτη οδηγού, της διαπραχθείσας παράβασης ή του ύψους του προστίμου, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα.

Ωστόσο το στοιχείο του χρώματος του οχήματος είχε γεννήσει μια ανομοιόμορφη πρακτική εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών κατά την εκδίκαση ενστάσεων και αιτημάτων για την ανάκληση της βεβαίωσης παράβασης, τη μη βεβαίωση ή και τη διαγραφή των ποσών προστίμων όταν αυτό χρώμα στην κλήση δεν ταυτιζόταν με το αναγραφόμενο στην άδεια κυκλοφορίας.

Επιπλέον, την κατάσταση περιέπλεκε περισσότερο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν οχήματα με πολλούς χρωματικούς συνδυασμούς, γεγονός που δυσκόλευε τον προσδιορισμό του «βασικού» χρώματος.

Έτσι το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο με τον οποία καθορίζει ότι η λανθασμένη αναγραφή χρώματος στην πράξη βεβαίωσης παράβασης δεν είναι λόγος για την ακύρωση του προστίμου.