Με μία νομοθετική βελτίωση επί της τροπολογία του Υπουργείου Μεταφορών με αριθμό 2231/192 6.6.2019 που αφορά την παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, καταργεί το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4599/2019.

Η παράγραφος ανέφερε:

ββ) από έναν εκπαιδευτή και έναν εξεταστή μέσα στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διενέργεια του δευτέρου σταδίου και με τον υποψήφιο οδηγό μόνο του μέσα στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διενέργεια του πρώτου σταδίου χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή ή εξεταστή. Ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών, ο οποίος  παρίσταται
στο εκπαιδευτικό όχημα στο δεύτερο στάδιο εξέτασης, δεν επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε στον υποψήφιο οδηγό μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Στις νησιωτικές περιοχές, όπου λειτουργεί μόνο μία σχολή υποψήφιων οδηγών και οδηγών, ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών, ο οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου εξέτασης, επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε στον υποψήφιο οδηγό μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης,

και αναμορφώνετε σε:

ββ) από έναν εκπαιδευτή και έναν εξεταστή μέσα στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διενέργεια του δευτέρου σταδίου και με τον υποψήφιο οδηγό μόνο του μέσα στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διενέργεια του πρώτου σταδίου χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή ή εξεταστή.