Το Υπουργείο Μεταφορών τροποποίησε την απόφαση για τις σχολές ΠΕΙ. Σας παραθέτουμε σε άτυπη κωδικοποίηση την απόφαση 30063/4796/2013 (Β΄2643) για τις σχολές ΠΕΙ.

Συγκεκριμένα η τροποποίηση εξειδικεύει τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας με την αντικατάσταση των αντίστοιχων εδαφίων ως εξής:

«α. Κάτοψη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό των χώρων της Σχολής/Κέντρου. Οι χώροι διευθετούνται είτε σε ένα, είτε σε περισσότερους ορόφους του ίδιου κτηρίου ή σε όμορα κτήρια προκειμένου για ισόγεια κτίσματα. Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζει αίθουσα κατάλληλη για διδασκαλία και να διαθέτει καλό φυσικό αλλά και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό, επαρκή αερισμό, θέρμανση και ηχομόνωση, γραφείο και τουαλέτα. Επίσης η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να διαθέτει ατομικά καθίσματα και θρανία ή ατομικά καθίσματα με ενσωματωμένο τραπέζι που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους κατά την διάρκεια παρακολούθησης των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης. Ο συνολικός αριθμός των ατομικών καθισμάτων (που συνοδεύουν τα θρανία ή αυτών με ενσωματωμένο τραπέζι) ανά αίθουσα διδασκαλίας, είναι τουλάχιστον ίσος με τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων, ανά αίθουσα. Ο αριθμός και οι διαστάσεις των θρανίων εκπαίδευσης, ανά αίθουσα,  ικανοποιούν την απαίτηση εξυπηρέτησης του αριθμού χρηστών τους που επίσης λαμβάνεται ως ίσος με τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων, ανά αίθουσα. Σε κάθε περίπτωση η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ικανοποιεί τη σχέση 2,0 m2/άτομο, από όπου προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στην μικρότερη ακεραία μονάδα».

«ε. Δήλωση του ν.1599/1986 ότι η Σχολή/Κέντρο διαθέτει:
i) Αίθουσα κατάλληλη για διδασκαλία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
ii) Κατάλληλα εποπτικά ή ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας (όπως, πίνακας, βιντεοπροβολέας/projec tor) και
iii) Μέσα για την πρακτική εκπαίδευση (όπως, πυροσβεστήρες, κουτί και υλικά πρώτων βοηθειών, κατάλληλο γιλέκο)».

Απαγορεύει το δικαίωμα εγγραφής στο διδακτικό προσωπικό της σχολής ΠΕΙ για την απόκτηση ΠΕΙ ως εξής:

«3. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Σχολή/Κέντρο Π.Ε.Ι. προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης για την απόκτηση ή την ανανέωση
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, ο Διευθυντής Σπουδών της καθώς και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».