Νέα εγκύκλιο για τα αυτονόητα εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών σήμερα 11/6/2019 για την διενέργεια ειδικών δοκιμασιών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών από ενάρξεως του τρίτου μεταβατικού σταδίου του ν. 4599/2019.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4599/2019, σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω β’ σχετική εγκύκλιο και την παρ. 2 του Κεφαλαίου Δ της ανωτέρω δ’ σχετικής εγκυκλίου, από ενάρξεως του τρίτου (3ου) μεταβατικού σταδίου του ως άνω νόμου, ήτοι, από την 5η Ιουνίου 2019 έως και την εφαρμογή της εποπτείας στο μεταβατικό στάδιο, οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργούνται σε δύο (2) διακριτά στάδια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.

Από την προαναφερθείσα ημερομηνία, οι ειδικές δοκιμασίες (1ο στάδιο) των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται:

■ σε επιλεγμένες από τις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών οδούς, στις οποίες επιβάλλονται, κατά τη διάρκεια των ειδικών δοκιμασιών, περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ. (είχε επισημανθεί από 07-03-2019 με την ανωτέρω β’ σχετική) ή

■ σε επιλεγμένους από την οικεία Περιφέρεια κατάλληλους χώρους, μετά από πρόταση των αρμοδίων Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών, στους οποίους λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των οικείων διατάξεων και πρωτίστως η ασφάλεια των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και των λοιπών εμπλεκομένων στη διαδικασία (αφορά τις περιοχές, στις οποίες υφίοτανται αντικειμενικά προβλήματα υλοποίησης της διαδικασίας διενέργειας των ειδικών δοκιμασιών σε επιλεγμένες οδούς).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείστε, στο πλαίσιο διασφάλισης της ορθής, ομαλής και ενιαίας εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων, της εξυπηρέτησης των υποκείμενων πολιτών και με βασικό γνώμονα την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να μας ενημερώσετε λεπτομερώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη δ/νση dok@yme.gov.gr, το αργότερο έως την 14η Ιουνίου 2019, αναφορικά με την υλοποίηση, από την 5η Ιουνίου 2019, στις περιοχές χωρικής σας αρμοδιότητας, της διενέργειας, κατά τα ανωτέρω, των ειδικών δοκιμασιών σε οδούς ή κατάλληλους χώρους.

Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν έχετε προβεί σε υλοποίηση, να μας ενημερώσετε για τις αιτίες, τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί και πως αντιμετωπίζετε πιθανά προβλήματα προς εξυπηρέτηση, άμεσα, των πολιτών.

Α3_Οικ.47247_5152 για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς