Με νέα απόφαση το Υπουργείο μεταφορών προσπαθεί να συμμαζέψει το χάος που υπάρχει στο θέμα των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Με την Αριθμ. Α3/40460/4601 που δημοσιεύτηκε στο Αρ. Φύλλου 2627/28-06-2019 τροποποιεί την απόφαση αριθμ. Α3/19384/2119/2019 (Β’ 1715) «Καθορισμός αριθμού εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς»

Συγκεκριμένα:

Αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Α3/19384/2119/2019 (Β’ 1715) και τροποποιεί τον καθαρό χρόνο ημερήσιας απασχόλησης από έξι (6) που ήταν σε επτά (7) αλλά μέσα στις επτά (7) ώρες συμπεριλαμβάνεται έως μία (1) ώρα για την υποστήριξη του έργου αυτού καθώς και για άλλες διοικητικές εργασίες εντός γραφείου, όπως είναι ο χρόνος για την ενημέρωση, τη μετάβαση στο χώρο διενέργειας των δοκιμασιών, την καταγραφή του πρακτικού, την καταχώριση των δεδομένων του πρακτικού εξέτασης και του διαλείμματος.

Προφανώς η μία (1) ώρα που λείπει είναι για εργασία γραφείου όπως η καταχώρηση των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ)

Παλιά παράγραφος

Ο μέγιστος καθαρός χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη διενέργεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ορίζεται σε έξι (6) ώρες. Οι υπόλοιπες δύο (2) υποχρεωτικές ώρες ημερησίως, καλύπτονται κυρίως από τον απαραίτητο χρόνο για την ενημέρωσή, τη μετάβαση στο χώρο διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, την καταγραφή του πρακτικού δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, την καταχώριση των δεδομένων του πρακτικού εξέτασης στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ), καθώς και του διαλείμματος.

Νέα παράγραφος

Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη διενέργεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ορίζεται σε επτά (7) ώρες συνολικά. Στο χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται έως μία (1) ώρα για την υποστήριξη του έργου αυτού καθώς και για άλλες διοικητικές εργασίες εντός γραφείου, όπως είναι ο χρόνος για την ενημέρωση, τη μετάβαση στο χώρο διενέργειας των δοκιμασιών, την καταγραφή του πρακτικού, την καταχώριση των δεδομένων του πρακτικού εξέτασης και του διαλείμματος.

Επιπλέον προστίθενται δύο (2) νέοι παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα (4) που δίνει την δυνατότητα:

  1. Όταν δεν διατίθενται εξεταστές που μπορούν να εξετάσουν όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, επιλέγονται εξεταστές ανάλογα με τις κατηγορίες
    που κατέχουν.
  2. Εφόσον σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα δεν υφίστανται εξεταστές για την κάλυψη κάποιας κατηγορίας άδειας οδήγησης είναι δυνατή η εξέταση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών αυτής της κατηγορίας σε Υπηρεσία μεταφορών και Επικοινωνιών όμορης Περιφερειακής Ενότητας μετά από έγγραφο αίτημα της οικείας Υπηρεσίας προς τον Περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας που έχει τη δυνατότητα εξέτασης καθώς και σύμφωνης γνώμη του.
  3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη δύναται να εκδοθεί με την επιλογή μόνο του απαιτούμενου αριθμού τακτικών εξεταστών σε περίπτωση που δεν δύνανται να οριστούν και αναπληρωματικοί εξεταστές.

Οι νέες παράγραφοι

“3. Σε περίπτωση που δεν διατίθενται εξεταστές που μπορούν να εξετάζουν όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, επιλέγονται εξεταστές ανάλογα με τις κατηγορίες
που κατέχουν. Ο αριθμός των εξεταστών για τη/ις συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες όπως αποτυπώνονται στον πίνακα της παραγράφου 1 προσεγγίζεται ως ο αμέσως
μεγαλύτερος ακέραιος του ημερήσιου αριθμού εξεταστών και σε αριθμό διπλάσιο του απαιτούμενου για την/ις συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες. Εφόσον σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα δεν υφίστανται εξεταστές για την κάλυψη κάποιας κατηγορίας άδειας οδήγησης είναι δυνατή η εξέταση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών αυτής της κατηγορίας σε Υπηρεσία μεταφορών και Επικοινωνιών όμορης Περιφερειακής Ενότητας μετά από έγγραφο αίτημα της οικείας Υπηρεσίας προς τον Περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας που έχει τη δυνατότητα εξέτασης καθώς και σύμφωνης γνώμη του. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4599/2019 η προκαλούμενη επιβάρυνση με τα δεδομένα του Πίνακα της παρ. 1 της Περιφερειακής Ενότητας που δεν διαθέτει εξεταστές για την αντίστοιχη κατηγορία.

4. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη δύναται να εκδοθεί με την επιλογή μόνο του απαιτούμενου αριθμού τακτικών εξεταστών σε περίπτωση που δεν δύνανται να οριστούν και αναπληρωματικοί εξεταστές.”

Χρόνος πρακτικών εξετάσεων.

Με την Α3/19384/2119/2019 (Β’ 1715) «Καθορισμός αριθμού εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς» έχει τροποποιηθεί ο χρόνος της πρακτικής εξέτασης ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

Σας παραθέτουμε πίνακα για την ορθή εφαρμογή του χρόνου εξέτασης ανά κατηγορίας

Κατηγορία οχήματος Προετοιμασία οχήματος Α φάση Β φάση Συνολικό χρόνος σε λεπτά
ΑΜ, Α1, Α2 και Α 5 15 25 45
Β 5 10 25 40
ΒΕ 5 25 25 55
C1, C, D1, D Χωρίς ΠΕΙ 5 10 45 60
C1E, CE, D1E, DE Χωρίς ΠΕΙ 5 25 45 75
C1, C, D1, D με ΠΕΙ 5 10 120 135
C1E, CE, D1E, DE με ΠΕΙ 5 25 120 150