Με νέα απόφαση το Υπουργείο Μεταφορών εναρμονίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη ταχογράφου δημοσιοποίησε το υπουργείο Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι η τεχνολογία των ψηφιακών ταχογράφων ολοένα και εξελίσσεται. Ως «συσκευή ευφυούς ταχογράφου» προσδιορίστηκε ο εξοπλισμός που προορίζεται για εγκατάσταση σε οχήματα οδικών μεταφορών για αυτόματη ή ημιαυτόματη απεικόνιση, καταγραφή, εκτύπωση, αποθήκευση και έκδοση στοιχείων που αφορούν στην κίνηση, περιλαμβανομένης της ταχύτητας, αυτών των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 165/2014, και στοιχείων για ορισμένες περιόδους δραστηριότητας των οδηγών τους.

Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει τη συσκευή ελέγχου, τις κάρτες ταχογράφου και το σύστημα όλων των συσκευών που επικοινωνούν άμεσα ή έμμεσα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της εγκατάστασης, της χρήσης, της δοκιμής και του ελέγχου τους, όπως κάρτες, συσκευή ανάγνωσης δεδομένων επικοινωνίας εξ αποστάσεως και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για την τηλεφόρτωση δεδομένων, την ανάλυση, βαθμονόμηση, δημιουργία, διαχείριση δεδομένων ή την εισαγωγή στοιχείων ασφάλειας κλπ.

Με την νέα απόφαση ο τεχνίτης ταχογράφου θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει βεβαίωση επάρκειας για να μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμα.

Η εκπαίδευση τεχνιτών ταχογράφου (αναλογικού – ψηφιακού – ευφυούς) θα περιέχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος όπως και εξετάσεις.

Οικ 62293 Άσκηση επαγγέλματος τεχνίτη οργάνων