Συστάθηκε η επιτροπή για την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης για την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση αδειών οδήγησης και δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Ο σκοπός της επιτροπής θα είναι:

 1. την αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, την προσέγγιση των αδυναμιών και την πρόταση για την αντιμετώπισή τους με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης με σκοπό την προαγωγή και τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας,
 2. την συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων από εμπλεκόμενους π.χ. επαγγελματικοί ή
  επιστημονικοί σύλλογοι και οργανώσεις, διεθνείς φορείς, φορείς εργαζομένων κ.λ.π.,
 3. την διερεύνηση του τρόπου διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οφηγών σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.,
 4. την εξέταση διαφόρων μεθόδων εποπτείας, την παρουσίασή τους και τελικά την εισήγηση της βέλτιστης πρότασης,
 5. την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και προσέγγιση των βασικών αρχών για τα
  απαιτούμενα πληροφοριακά συστήματα, των συστημάτων οπτικοακουστικής καταγραφής και των συστημάτων προστασίας από παρεμβάσεις, απαραίτητα με την συνεργασία του Τεχνικού Σύμβουλου Υποστήριξης,
 6. την εκτίμηση όσον το δυνατόν αναλυτικότερα των ζητημάτων σε σχέση με την έκδοση άδειας οδήγησης που ενδεχόμενα υφίσταται διαφθορά και προσέγγιση τρόπων αντιμετώπισής τους,
 7. τον σχεδιασμό όλων των φάσεων κάθε διαδικασίας που αφορά στην άδεια οδήγησης με τη δυνατόν ρεαλιστικότερη προσέγγιση.

Η επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της έξι μήνες από την ίδρυση της δηλαδή τον Ιούλιο του 2020 με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών μετά από υπουργική απόφαση.

Η επιτροπή αποτελείτε από τακτικά και έκτακτα μέλη αλλά μπορούν να ψηφίσουν μόνο τα τακτικά μέλη.

Η επιτροπή μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε θεωρήσει ότι θα βοηθήσει στο έργο της.

Καλή επιτυχία με γνώμονα την οδική ασφάλεια και την διαφάνεια.

Η απόφαση για την σύσταση της επιτροπής