Έως και σήμερα δεν έχει δοθεί επί τις ουσίας καμία λύση στο θέμα που προέκυψε με τις επιτροπές εξετάσεων υποψηφίων οδηγών παρά τις αποφάσεις των Περιφερειών στις περισσότερες Περιφέρειες της Ελλάδος.

Ιστορικό

Οι εξετάσεις υποψηφίων οδηγών είναι ένα έργο το οποίο έχει ανατεθεί κατά κύριο λόγο στους υπαλλήλους των διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων και σε ορισμένες περιπτώσεις σε υπαλλήλους άλλων διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τα προσόντα, η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των εξεταστών καθορίζονται από το προεδρικό διάταγμα 51/2012 και την Υπουργική απόφαση Α3/13948/1902 του 2014.

Έως το τέλος του 2015 οι πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την απόκτηση ΠΕΙ, πραγματοποιούταν μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου δηλαδή μετά τις 15:00. Οι εξεταστές, αν είχαν κληρωθεί σε επιτροπή εξετάσεων,  αφού σχολούσαν από την υπηρεσία τους, μετακινούνταν στους χώρους εκκίνησης των εξετάσεων και πραγματοποιούσαν τις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ή οδηγών για την χορήγηση ΠΕΙ.

Για το έργο αυτό έχει εκδοθεί και η 2/33204/0022 (ΦΕΚ Β΄1226/21-05-2013), η οποία καθόριζε στην παράγραφο 2 ότι:

«2. Το έργο της πρακτικής εξέτασης και το βοηθητικό έργο, καθώς και ο έλεγχος της εξέτασης υποψηφίων οδηγών πραγματοποιείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.»

Η ανώτατη αμοιβή για το έργο αυτό ανερχόταν στα 240 € μικτά και η προϋπόθεση ήταν η συμμετοχή σε τουλάχιστον έξι διαφορετικές επιτροπές μηνιαίως. Αν οι συμμετοχές ήταν λιγότερες η αμοιβή περιοριζόταν ανάλογα ενώ, αν ήταν περισσότερες δεν υπήρχε επιπλέον αμοιβή.

Σε πάρα πολλές Περιφερειακές ενότητες (π.χ. Θεσσαλονίκη) ή όταν υπήρχε φόρτος υποψηφίων (λόγω εποχής, προκηρύξεις, αλλαγές στο σύστημα χορήγησης αδειών οδήγησης κλπ) οι εξεταστές ανταποκρινόταν στο αυξημένο έργο χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Αλλαγή νομοθεσίας

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4354/15 (ΦΕΚ 176/Α 16-12-2015) που με το κεφάλαιο Β (Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.) , έβαζε σε εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2016 , το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Μία από τις ρυθμίσεις του νόμου (παράγραφος 1, άρθρο 21) ήταν και η κατάργηση όλων των επιτροπών εκτός κανονικού ωραρίου.
Έτσι λοιπόν καταργήθηκαν και οι επιτροπές πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών οι οποίες γίνονταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου.

Το πρόβλημα

Αφού έγινε κατάργηση των επιτροπών για τις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών μετά το πέρας κανονικού ωραρίου, δεν έγινε καμία διευκρίνιση, δεν βγήκε καμία εγκύκλιος για το πώς θα γίνονται οι πρακτικές εξετάσεις εντός κανονικού ωραρίου και δημιουργούνται ερωτηματικά που αναφέρω μερικά

 • Τι ώρα εκκίνησης θα έχουν οι πρακτικές εξετάσεις;
 • Αφού οι εξετάσεις είναι μέσα στο κανονικό ωράριο θα μετακινούνται οι υπάλληλοι, στις αφετηρίες των εξετάσεων, με υπηρεσιακά αυτοκίνητα;
 • Πόσες θα είναι οι υποχρεωτικές συμμετοχές σε επιτροπές πρακτικών εξετάσεων ή δεν θα υπάρχει όριο;
 • Μετά το πέρας των εξετάσεων θα επιστρέφουν στην εργασία τους οι υπάλληλοι;
 • Πως θα κατανέμετε η συμμετοχή των υπαλλήλων στις επιτροπές των εξετάσεων; Σε πολλές υπηρεσίες ένας υπάλληλος κρατάει ένα τμήμα μόνος του. Αν θα συμμετέχει στις επιτροπές το τμήμα λογικά δεν θα δουλεύει για αυτό το διάστημα.
 • Αν υπάρχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων θα ισχύει η προθεσμία των 15 ημερών και υπό προϋποθέσεις των 30 ημερών εις βάρος των υπολοίπων καθηκόντων;
 • Πως θα γίνετε έλεγχος στις σχολές οδηγών και σχολές ΠΕΙ τις απογευματινές ώρες που συνήθως γίνονται τα θεωρητικά μαθήματα και τα μαθήματα ΠΕΙ.
 • Η κλήρωση των επιτροπών πότε θα γίνετε; Θα συνεχίσει να γίνεται με το πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ;
 • Πόσα άτομα θα προγραμματίζονται ανά επιτροπή και ανά κατηγορία;
 • Τι θα γίνει με τις δευτεροβάθμιες επιτροπές των πρακτικών εξετάσεων;
 • Αν ο εξεταστής τελειώσει νωρίτερα από της 15:00 που σχολάει, θα γυρίζει στην υπηρεσία του;

Τι έγινε φέτος

Με την καινούρια χρονιά σχεδόν κανένας δεν κατάλαβε ότι έχει πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή με τις επιτροπές, και την κατάργηση τους εκτός κανονικού ωραρίου, που για τις διευθύνσεις μεταφορών επηρεάζει,

 • τις επιτροπές πρακτικών εξετάσεων
 • τις επιτροπές ελέγχου σχολών οδηγών, σχολών ΠΕΙ, σχολών ΣΕΚΑΜ, σχολών ΣΕΚΟΟΜΕΕ
 • τα μικτά κλιμάκια ελέγχου
 • τις δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές

και πιθανόν και άλλα πράγματα.

Όταν έγινε αντίτυπο ο συνδικαλιστικός φορέας των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και Η ΑΔΕΔΥ έκαναν αποχή από την συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιτροπή.

Αυτή η αποχή πραγματοποιούνταν έως της 6 Μαΐου 2016 και έκτοτε δεν υπάρχει απόφαση συνδικαλιστικού φορέα για αποχή από επιτροπές.

 

Τα λάθη

Τα λάθη που γίνανε από τον εκπροσώπους των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών στην αντιμετώπιση των παραπάνω αλλαγών μπορούμε να τα συνοψίσουμε ως εξής:

 • Προτάξανε την αμοιβή τους ως κύριο επιχείρημα και όχι τις δυσλειτουργίες που θα εμφανιζόντουσαν από την εφαρμογή της αλλαγής. Η αμοιβή ήταν σίγουρο ότι δεν θα «συγκινούσε» κανέναν γιατί απλά θα εργαζόντουσαν μέσα στο ωράριο τους.
 • Δεν παρουσίασαν στοιχεία πρακτικών εξετάσεων όπως, το δυναμικό και ο χρόνος που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή των πρακτικών εξετάσεων ανά Περιφερειακή ενότητα
 • Δεν συνεργάστηκαν με τους εκπροσώπους των σχολών οδηγών για υποστήριξη και κοινές δράσεις
 • Δεν ενημερώσανε για το παράβολο εξετάσεων, των 10 € που αρχικά θεσπίστηκε για την κάλυψη της αμοιβής τους.
 • Συνέχιζαν να συμμετέχουν στις επιτροπές θεωρητικών εξετάσεων με αποτέλεσμα να φανεί ότι το πρόβλημα είναι μόνο στις πρακτικές εξετάσεις και όχι στην συμμετοχή πάρα πολλών επιτροπών με διαφορετικό έργο η κάθε μία
 • Δεν πήρε ξεκάθαρη απόφαση το συνδικαλιστικό τους όργανο για αποχή, παρά μόνο επαναπαύτηκαν στην απόφαση αποχής της ΑΔΕΔΥ
 • Δεν μερίμνησαν για τις κάρτες υποψηφίων οδηγών που έληγαν
 • Δεν μερίμνησαν για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ΑΜΕΑ και οδηγών που τους αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης λόγω πόντων (ΣΕΣΟ)
 • Δεν μερίμνησαν για το σύστημα προγραμματισμού των καρτών που συσσωρεύονται και την κατανομή τους όταν θα λήξει η αποχή

 

Τι μέλλει γενέσθαι

Οι Περιφερειάρχες λαμβάνουν πανομοιότυπες αποφάσεις για την διεξαγωγή εξετάσεων εντός ωραρίου, δηλαδή σαν να επιβεβαιώνουν την νομοθεσία, ρίχνοντας το «μπαλάκι» στους διευθυντές των υπηρεσιών για το πώς, πότε και με ποιους θα διοργανωθούν οι πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.

Οι επιλογές που έχουν οι εξεταστές πιθανολογώ ότι είναι

 • Να αποφασίσει το συνδικαλιστικό τους όργανο αποχή από τις επιτροπές των πρακτικών εξετάσεων. Εδώ πιθανόν να υπάρξει πρόβλημα με αν δικαιούται να μην υπακούσει σε εντολή για υπηρεσία εντός ωραρίου, όπως και να υπάρξει πρόβλημα με την αμοιβή των υπαλλήλων (αν θεωρηθεί ότι δεν πρέπει να πληρωθούν για τις ώρες που κάνουν αποχή)
 • Να τερματίσουν την αποχή και να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις εντός ωραρίου
 • Να παραιτηθούν από εξεταστές υποψηφίων οδηγών
 • Να δηλώσουν κόλλημα για τις εξετάσεις
 • Να προγραμματίζετε μικρός αριθμός επιτροπών
 • Να ζητούν υπηρεσιακό αυτοκίνητο για την μετακίνηση τους στις αφετηρίες των εξετάσεων

Πιστεύω ότι και οι σχολές οδηγών θα πρέπει να δείξουν σθένος και μαζί με τους εξεταστές να σχεδιάσουν και να προτείνουν λύσεις προσαρμοσμένες στην λειτουργικότητα , την διαφάνεια , την αποτελεσματικότητα και την βελτίωση του συστήματος χορήγησης αδειών οδήγησης.

Επίλογος

Όλοι θέλουμε ένα σύστημα που να είναι φυλικό και να φέρνει αποτελέσματα. Άλλο όμως το θέλω και άλλο το μπορώ να το σχεδιάσω. Αυτός που σχεδιάζει θα πρέπει να έχει τα δεδομένα, να έχει καθορίσει τους στόχους, να έχει τα προσόντα και την θέληση να σχεδιάσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προσυλομένο στους στόχους που θα θεσπιστούν.

Αν δεν μπορείτε να σχεδιάσετε και να οργανώσετε, αφηστέ και αναθέστε σε κάποιον που μπορεί. Αλειώς μόνο θα σερνώμαστε.