Παράταση ισχύος πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, αναβολή εξετάσεων στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19.

Με την εγκύκλιο Γ4/19185/590 της 18 Μαρτίου 2020 το υπουργείο μεταφορών παρατείνει έως και την 31η Μαΐου 2020 η ισχύς όλων των πιστοποιητικών που λήγουν έως την ημερομηνία αυτή.

Η ως άνω παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Εγκύκλιος παράτασης πιστοποιητικών ADR οδηγού