Το Υπουργείο Μεταφορών για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη τροφοδοσία της αγοράς, με την εγκύκλιο Φ450/οικ.19828/611 της 19 Μαρτίου 2020, θέτει σε εφαρμογή την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, χορηγώντας προσωρινή εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού για όλες τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές που πραγματοποιούνται σε ελληνικό έδαφος με φορτηγά οχήματα δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης κάθε εθνικότητας.

Αντίστοιχη εξαίρεση χορηγείται για τις ανωτέρω μεταφορές όταν διέπονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία AETR (1970).

Η εξαίρεση ισχύει μόνον για χρονικό διάστημα 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας και
αφορά τις εξής διατάξεις του κανονισμού:

  • Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(1) κανονισμού 561/2006, η ημερήσια περίοδος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 11 ώρες (αντί 9 ωρών).
  • Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(2), ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 60 ώρες (αντί 56 ωρών).
  • Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, μετά από περίοδο οδήγησης πεντέμισυ ωρών (αντί
    τεσσερισήμισυ ωρών) ο οδηγός κάνει διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός εάν λάβει περίοδο ανάπαυσης (δ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 (1), μειώνεται η κανονική ημερήσια ανάπαυση από 11 σε 9 ώρες.
  • Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8(6), η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να αρχίζει μετά τα έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου
    εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν χρήση των εξαιρέσεων κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να οδηγούν υπό συνθήκες κόπωσης και οι επιχειρήσεις παραμένουν υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους και των τρίτων.

Η εγκύκλιος για τους ταχογράφους