Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. A3/οικ. 16110/1967 με θέμα:

“Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης των άρθρων 42 έως 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), των προδιαγραφών του εντύπου, των αναγραφόμενων στο έντυπο πληροφοριών και της διαδικασίας χορήγησης.”

Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης που θα χορηγείτε σε όσους:

 • επιτυγχάνουν σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία οι οποίοι για τις ανάγκες της παρούσας εφεξής αναφέρονται ως«επιτυχόντες»
 • υποβάλλουν αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για ανανέωση της άδειας οδήγησης εφόσον έχει λήξει η ισχύς της ή έκδοση αντιγράφου ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή προσθήκη του κωδικού 96 στην κατηγορία Β της ελληνικής άδειας οδήγησης ή άρση του κωδικού 114 ή μεταβολή στοιχείων ελληνικής άδειας οδήγησης ή περιορισμό κατηγοριών ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης οι οποίοι για τις ανάγκες της παρούσας εφεξής αναφέρονται ως «υποβάλλοντες φάκελο»

και ισχύει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Αρμόδια όργανα

Αρμόδια όργανα καθορίζονται:

α. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία έχει την ευθύνη για:

 • την ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) μέσω του οποίου χορηγείται η προσωρινή άδεια οδήγησης,
 • τη λειτουργία του Μηχανογραφικού Συστήματος Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ), στοιχεία του οποίου αντλούνται προς αντιστοίχιση στο πλαίσιο χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης.

β. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, στις οποίες υποβάλλεται η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας οδήγησης.

Έντυπο προσωρινής άδειας οδήγησης

Το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης καθορίζετε από την απόφαση όπως στην παρακάτω εικόνα με τις απαραίτητες πληροφορίες.

Έντυπο προσωρινής άδειας οδήγησης

Το προσωρινό δίπλωμα εκτός των λοιπών στοιχείων, θα παίρνει ένα μοναδικό ενδεκαψήφιο κωδικό αριθμό ασφαλείας ο οποίος εισάγεται αυτομάτως από το σύστημα και συνδέεται με τον ενδιαφερόμενο.

Ο αριθμός είναι της μορφής 00000000000.

 • Το πρώτο ψηφίο είναι ο κωδικός του ΠΣ μέσω του οποίου χορηγείται η προσωρινή άδεια οδήγησης,
 • τα δύο επόμενα είναι ο κωδικός αριθμός της υπηρεσίας,
 • τα δύο επόμενα το έτος επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή αντιστοίχως της υποβολής αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών (πλήρους φακέλου) και
 • τα τελευταία έξι εξαψήφιος ετήσιος σειριακός αριθμός (π.χ. 10320123456).

Εγκυρότητα εγγράφου

Η εγκυρότητα του εγγράφου θα διασφαλίζετε και θα ελέγχετε με 3 τρόπους:

 • ID,
 • σύνδεσμος (link),
 • κωδικός QR.

Έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης

Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) κατόπιν ταυτοποίησης του δικαιούχου. Ο ενδιαφερόμενος διασυνδέεται σε ηλεκτρονικό σύνδεσμο (hyperlink) στο διαδικτυακό τόπο

https://prosorini-adeia- odigisis.yme.gov.gr

για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης του Παραρτήματος Ι, είτε σε έντυπη μορφή (εκτυπώνοντας την), είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντας την ως αρχείο μορφότυπου pdf σε κατάλληλο μέσο (όπως smartphone).

α. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης στους επιτυχόντες διενεργείται αυτομάτως από το Π.Σ. ηλεκτρονική αντιστοίχιση με τα στοιχεία του Πρακτικού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς και στην συνέχεια μέσω του παραπάνω συνδέσμου εκτυπώνετε η προσωρινή άδεια οδήγησης.
β. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης στους υποβάλλοντες φάκελο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η υπηρεσία αξιολογεί το φάκελο και εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα του φακέλου, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καταχωρεί το γεγονός της πληρότητας στο Π.Σ. και στην συνέχεια μέσω του παραπάνω συνδέσμου εκτυπώνετε η προσωρινή άδεια οδήγησης.

Εάν η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση) προκειμένου να προβεί στη συμπλήρωση του φακέλου.

Μεταβατικό στάδιο

Μέχρι την έναρξη της ηλεκτρονικής χορήγησης μέσω Π.Σ. της προσωρινής άδειας οδήγησης στους υποβάλλοντες φάκελο, το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης θα εκτυπώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους με την εξής διαδικασία:

α. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
β. Η υπηρεσία αξιολογεί το φάκελο και εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα του φακέλου, εκτυπώνει το έντυπο και το χορηγεί στον ενδιαφερόμενο.

Εάν η υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση) προκειμένου να προβεί στη συμπλήρωση του φακέλου.

Έντυπο μεταβατικής περιόδου προσωρινής άδειας οδήγησης

Απόφαση για προσωρινή άδεια οδήγησης