Γενικά

Στο Σ.E.Σ.Ο. εντάσσεται, ελέγχεται και παρακολουθείται η οδική συμπεριφορά κατόχων άδειας οδήγησης αυ­τοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εφόσον η άδεια αυτή έχει εκδοθεί από ελληνική ή ξένη αρχή και ισχύει στην Ελλάδα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από τα Αστυνομικά όργανα και από οποιαδήποτε άλλη αρχή, στην οποία έχει εκχωρηθεί με νόμο η αρμοδιότητα εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Στο ΣΕΣΟ εντάσσονται οι παραβάσεις άρθρων του ΚΟΚ, όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα του άρθρου 2 της οικ. 21504/2601/07 (ΦΕΚ 623 Β/25-4-2007)  απόφασης, με τους αντίστοιχους, για κάθε παράβαση, βαθμούς ποινής.

Περιγραφή του συστήματος

Κάθε οδηγός, αφού αποκτήσει άδεια οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας εντάσσετε στο σύστημα (Σ.Ε.Σ.Ο.) και ξεκινάει με μηδέν (0) βαθμούς.

Αν υποπέσει σε παράβαση του παραπάνω πίνακα, τότε καταχωρείτε στο μητρώο του οδηγού η παράβαση μαζί με τους βαθμούς που αντιστοιχούν σ΄ αυτή.

Το ανώτατο όριο βαθμών που μπορεί να έχει ένας οδηγός χωρίς να του επιβληθούν κυρώσεις (αφαίρεση άδειας οδήγησης) είναι είκοσι τέσσερις (24)

Σε περίπτωση πολλών παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., που υπόκεινται στο ΣΕΣΟ, οι βαθμοί για την κάθε παράβαση αθροίζονται και καταχωρούνται συνολικά. (Αν δεν φοράω ζώνη ασφαλείας και μιλάω και στο τηλέφωνο, θα πάρω 5 βαθμούς για την παράβαση της ζώνης ασφαλείας και 3 βαθμούς για την παράβαση του τηλεφώνου).

Πίνακας παραβάσεων – βαθμοί ποινής Σ.Ε.Σ.Ο.

α/α Άρθρο/παράγρ/περίπτωση ΚΟΚ Περίληψη Παράβασης Κωδικός ποινής (ΚΠ) Βαθμοί ποινής(ΒΠ)
1. Άρθρο 3 Παραβίαση των σημάτων των τροχονόμων Γ1 3
2. Άρθρο 4 
παρ.11
Παραβίαση των πινακίδων Ρ-1, Ρ-2, Ρ-71,
Ρ-72 ή του συνδυασμού αυτών με πρόσθετες πινακίδες
Θ1 9
Άρθρο 4
παρ.11
Παραβίαση των πινακίδων Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7,
Ρ-8,Ρ-9,Ρ-10,Ρ-12,Ρ-13,Ρ-14,Ρ-19,Ρ-20,
Ρ-26,Ρ-27,Ρ-28,Ρ-29,Ρ-30,Ρ-31,Ρ-32,
Ρ-45,Ρ-46,Ρ-47,Ρ-48,Ρ-49,Ρ-50,Ρ-50α,
Ρ-50δ,Ρ-51α,Ρ-51δ,Ρ-52,Ρ-52α,Ρ-52δ,
Ρ-53,Ρ-54,Ρ-55,Ρ-59,Ρ-60,Ρ-65,Ρ-66,Ρ-67,
Ρ-73α,Ρ-73δ,Ρ-74α,Ρ-74δ, Ρ-75 
ή του συνδυασμού αυτών μεπρόσθετες
πινακίδες
Ε1 5
3. Άρθρο 5
παρ.8
Παραβίαση της οριζόντιας σήμανσης
(περιπτώσεις α’,β’,γ’,δ’,ια’)
Ζ2 7
Παραβίαση της οριζόντιας σήμανσης
(περιπτώσεις ε’,ζ’,ιγ’)
Γ2 3
4. Άρθρο 6 παρ.1
περ. β’,ε’,η’,ι’
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη Θ2 9
5. Άρθρο 12
παρ.1
Αντικανονική συμπεριφορά οδηγού
προςτους χρήστες της οδού
Γ3 3
Άρθρο 12
παρ.2,5,6
Διασκόρπιση στο οδόστρωμα υλικών
που μπο­ρούν να προκαλέσουν κίνδυνο
Μηχρήση ζώνης ασφαλείας ή μη κανονική
χρήση της ή έλλειψη ειδικών μέσων
συγκράτησης για παιδιά – Οδήγηση
μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ήτρικύκλου
χωρίς κουβούκλιο χωρίς οοδηγός και ο 
επιβάτης να φοράει κράνος
Ε2 5
Άρθρο 12
παρ.8
Οδήγηση οδικών οχημάτων για επίδειξη
ικανότη­τας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμόή 
τέλεση αυτο­σχέδιων αγώνων
Θ3 9
6. Άρθρο 13
παρ.2
Οδήγηση αυτοκινήτου με χρήση ηχητικών
συσκευ­ών ή τηλεόρασης – Οδήγηση μεχρήση 
κινητού τηλεφώνου χωρίς ανοικτή ακρόαση 
ή χωρίς ασύρ­ματη επικοινωνία
Γ4 3
7. Άρθρο 16
παρ.4
Κίνηση αντίθετα στην κυκλοφορία, σε
πεζοδρόμια, πλατείες κλπ
Ε3 5
8. Άρθρο 17 παρ.3
περ.α’,β’,ε’,στ’,
ζ’ &παρ.4
Αντικανονική συμπεριφορά κατά 
το προσπέρα­σμα
Ζ3 7
Άρθρο 17 (λοιπέςδι­ατάξεις) Αντικανονική συμπεριφορά κατά 
το προσπέρα­σμα
Γ5 3
9. Άρθρο 19/
εκτός των παρ.5, 6
Γενικές διατάξεις που αφορούν την
ταχύτητα και αποστάσεις ασφαλείας
Γ6 3
10. Άρθρο 20 
παρ.10,12,13
Υπέρβαση της ταχύτητας μεταξύ των 
20 και 30 Km/h Αντικανονική χρήση
ταχογράφου και περι­οριστή ταχύτητας
Ε4 5
11. Άρθρο 21
παρ.4
Συνεχείς ελιγμοί Θ4 9
12. Άρθρο 25 Παραβίαση ειδικών κανόνων για τα
οχήματα των δημοσίων συγκοινωνιών
Γ7 3
13. Άρθρο 26
παρ.1,2
Παρακώλυση κυκλοφορίας σε ισόπεδο κόμβο Γ8 3
Άρθρο 26
παρ. 5
Παραβίαση προτεραιότητας Ζ4 7
14. Άρθρο 27/παρ.1
περ. β’, γ’, δ’
Παραβίαση σιδηροδρομικών διαβάσεων Θ5 9
15. Άρθρο 29 
παρ.1,3,4,5,6
Κυκλοφορία μοτοποδηλάτων στον
αυτοκινητόδρο­μο Μη σήμανση μεπροειδοποιητικό
τρίγωνο ή ρυμούλκηση στον αυτοκινητόδρομο – 
Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στην 3η λωρίδα 
στοναυτοκινη­τόδρομο – Αντικανονική 
είσοδος και έξοδος στον αυτοκινητόδρομο
Ε5 5
Άρθρο 29 
παρ.2,8, 9
Αναστροφή κίνησης, οπισθοπορεία 
και κίνηση στη κεντρική διαχωριστική λωρίδαστον
αυτοκινητό­δρομο Αναστροφήκίνησης, οπισθοπορεία 
και μη χρήση φώτων στις σήραγγες – Κίνηση στη
λωρίδα έκτακτης ανάγκης στον αυτοκινητόδρομο
Θ6 9
16. Άρθρο 32
παρ.2, 4, 5, 6, 7
Ακατάλληλη φόρτωση του φορτίου
(δεν είναι καλά τοποθετημένο ή περιορίζει την
ορατότητα του οδηγού ή δεν είναι καλά σημασμένο 
ή σύρεται στο έδαφος)
Γ9 3
17. Άρθρο 33
παρ.2/περ. α’, γ’
Αντικανονική μεταφορά επιβατών
και παιδιών με μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες
Ζ5 7
18. Άρθρο 39 Αντικανονική συμπεριφορά οδηγών 
προς πεζούς
Ζ6 7
19. Άρθρο 40
παρ. 1, 2
Μη εφαρμογή των ειδικών κανόνων
γιατους οδη­γούς μοτοποδηλάτων,μοτοσικλετών και 
τρίτρο­χων οχημάτων
Ε6 5
20. Άρθρο 42
παρ.7α
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
(Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα από0,50 g/l
έως 0,80 g/l μετρούμενη με τημέθοδο της 
αιμοληψίας ή από 0,25 έως0,40 χιλιοστά του 
γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν 
η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με
αντίστοιχη συσκευή αλκοολόμετρου)
Ε7 5
Άρθρο 42
παρ.7β
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
(Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα από
0,80 g/l έως 1,10 g/l μετρούμενη με τη μέθοδο 
της αιμοληψίας ή από 0,40 έως 0,60 
χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου 
αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο 
αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοο-λόμετρου)
Θ7 9
Άρθρο 1 της κ.υ.α.4
3500/5691/2002
(ΦΕΚ 1055/Β΄)
(για ειδικές
κατηγορίες οδηγών)
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
(Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα από 0,20 g/l 
έως 0,80 g/l μετρούμενη με τημέθοδο της αιμοληψίας
 ή από 0,10 έως0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά 
λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται 
στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή 
αλκοολόμετρου)
Ζ7 7
21. Άρθρο 44/
παρ.3/περ. γ’
Ακολούθηση των οχημάτων άμεσης ανάγκης Ε8 5
22. Άρθρο 52/
παρ. 6
Κίνηση ή στάθμευση στις οδούς 
ή λωρίδες που κυκλοφορούν μόνο τα μέσα
μαζικής μεταφοράς
Ε9 5
23. Άρθρο 68 Φώτα τροχοπέδησης Φ1 3

 

Διαγραφή βαθμών

Οι βαθμοί της παράβασης διαγράφονται μόλις συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, με την προϋπόθεση ότι αν δεν έχει συμπληρωθεί το όριο των 25 βαθμών.

Οι παραβάσεις, που διαπράττονται από οδηγό, όταν αυτός οδηγεί όχημα δημόσιας χρήσης, διαγράφονται μόλις συμπληρωθεί διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, αν δεν έχει συμπληρωθεί το όριο των 25 βαθμών.

Οι καταχωρισμένες στο μητρώο του παραβάτη-οδηγού παραβάσεις και οι αντίστοιχοι βαθμοί ποινής, διαγράφονται όταν αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης λόγω δυμπλήρωσης 25 βαθμών.

Αφαίρεση αδείας οδήγησης

pexelsΗ άδεια οδήγησης αφαιρείται, με τη συμπλήρωση στο μητρώο του παραβάτη-οδηγού είκοσι πέντε (25) βαθμών.

Η άδεια οδήγησης αφαιρείται, επίσης, ανεξαρτήτως συμπλήρωσης των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής, όταν ο παραβάτης-οδηγός διαπράξει για δεύτερη φορά την ίδια παράβαση εντός διαστήματος ενός (1) έτους. Οι παραβάσεις αυτές είναι οι παρακάτω  έξι (6):

α. του άρθρου 4/παρ. 11 (μόνο των πινακίδων Ρ-1 και Ρ-2), (παραβίαση σήματος STOP και παραβίαση σήματος παραχώρησης προτεραιότητας (ανάποδο τρίγωνο))

β. του άρθρου 6/παρ. 1/ περ. β’, ε’, η’, ι’, (παραβίαση ερυθρού σηματοδότη)

γ. του άρθρου 12/παρ. 8, (δηλαδή επίδειξη οδηγητικής ικανότητας,  αυτοσχέδιοι αγώνες)

δ. του άρθρου 27, (παραβίαση προτεραιότητας σε σιδηροδρομικές διαβάσεις)

ε. του άρθρου 29/ παρ. 2, (αναστροφή οπισθοπορεία σε αυτοκινητόδρομο)

unnamed

στ. του άρθρου 42 ή του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 43500/5691/2002 (ΦΕΚ 1055/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, οι οποίες λογίζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως η αυτή παράβαση. (παράβαση για το αλκοόλ)

Στην περίπτωση που ο  οδηγός έχει συμπληρώσει 25 βαθμών και συνεχίζει να διαπράττει παραβάσεις , οι αντίστοιχοι βαθμοί ποινής καταχωρίζονται στο μητρώο του και υπολογίζονται για την τυχόν επαναχορηγούμενη άδειας οδήγησης.

Βεβαίωση παραβάσεων

artiΗ βεβαίωση των παραβάσεων γίνετε με κλήση από τα αρμόδια όργανα και τα όργανα γνωστοποιούν στον παραβάτη – οδηγό ότι η παράβαση που έγινε υπάγεται στο Σ.Ε.Σ.Ο.

Αν η παράβαση γίνει μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας (πχ κάμερα), τότε η κλίση επιδίδετε στον ιδιοκτήτη και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας σε έναν από τους ιδιοκτήτες.

Στην περίπτωση που ο αναφερόμενος ιδιοκτήτης ισχυριστεί ότι δεν ήταν αυτός ο παραβάτης-οδηγός, για τη συγκεκριμένη παράβαση, υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της κλίσης να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας του ή στην Υπηρεσία όργανο της οποίας βεβαίωσε την παράβαση, στην οποία να δηλώνει ότι δεν είναι αυτός ο παραβάτης-οδηγός, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας του συγκεκριμένου οδηγού, στον οποίο είχε παραχωρήσει τη χρήση του οχήματος.

Τα παραπάνω ισχύουν και σε περιπτώσεις όπου τα οχήματα είναι μισθωμένα είτε από εταιρίες ενοικιαζομένων αυτοκινήτων, είτε από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η παραπάνω δήλωση στην καθοριζόμενη προθεσμία, παραβάτης λογίζεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Επί συνιδιοκτητών όπου το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 50%, παραβάτης λογίζεται αυτός, το όνομα του οποίου αναγράφεται πρώτο στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, εκτός αν ο έτερος συνιδιοκτήτης με υπεύθυνη δήλωσή του αποδεχθεί ότι διέπραξε αυτός την παράβαση.

Επί συνιδιοκτητών με διαφορετικό ποσοστό ιδιοκτησίας ο καθένας, παραβάτης λογίζεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος

Για εταιρίες ο νόμιμος εκπρόσωπός της.

Επαναχορήγηση άδειας οδήγησης

auto3Η άδεια οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, που αφαιρείται ή παύει να ισχύει, επαναχορηγείται στον κάτοχό της, εφόσον αυτός παρακολουθήσει τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του ελάχιστου αριθμού (11 μαθήματα) των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης από την ύλη του εγχειριδίου του Υ.Μ.Ε. “Θεωρητική εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων”, που έχει καθορισθεί για τους υποψήφιους οδηγούς αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής σχετικά με τις παραβάσεις που υπέπεσε και εξετασθεί θεωρητικά και πρακτικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών, ανεξάρτητα από το αν ο οδηγός έχει άδεια οδήγησης και άλλης κατηγορίας

Η πρακτική εξέταση γίνεται από ειδική επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά από δύο εξεταστές, μέλη δευτεροβάθμιων επιτροπών.
Δικαίωμα συμμετοχής, στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, έχει ο ενδιαφερόμενος μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.

Αν ο ίδιος παραβάτης-οδηγός συμπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής εντός πενταετίας από την επαναχορήγηση της άδειας οδήγησης, αυτή αφαιρείται, και δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της παραγράφου 1 αποκτά μετά την πάροδο διαστήματος ενός (1) έτους.

Αν ο ίδιος παραβάτης-οδηγός συμπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής εντός πενταετίας ξανά, αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της παραγράφου 1 μετά την πάροδο διαστήματος δύο (2) ετών.

Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότερα του ενός έγγραφα αφαίρεσης άδειας οδήγησης για τον ίδιο οδηγό, τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί, ο παραβάτης-οδηγός έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κατά την προηγούμενη παράγραφο διαδικασία επανεξέτασης, αφού παρέλθει χρονικό διάστημα από την επίδοση ίσο με 1,5 έτη για δύο αφαιρετήρια, 3,5 έτη για τρία αφαιρετήρια, 5,5 έτη για τέσσερα αφαιρετήρια, κ.ο.κ.

Σε περίπτωση, που κάτοχος άδειας οδήγησης, η οποία αφαιρέθηκε κατ’ εφαρμογή του Σ.Ε.Σ.Ο., δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κατέχει ορισμένες από τις κατηγορίες τις οποίες είχε, εκδίδεται απόφαση ανάκλησης των κατηγοριών αυτών.

Εάν, σε μεταγενέστερο χρόνο, ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να του επαναχορηγηθούν και οι υπόλοιπες κατηγορίες, υποβάλλεται σε εκ νέου θεωρητική και πρακτική εξέταση.