Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών παρατείνει την ισχύ των αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα (ΑΟΜ) έως 31η Ιουλίου 2020.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών που έχει στις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών η εμφάνιση της νόσου COVID-19, και δεδομένων των δυσχερειών στη λειτουργία των αρμοδίων Υπηρεσιών Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας κατά την τρέχουσα περίοδο, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς των αδειών άσκησης
επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, εμπορευμάτων και επιβατών, των οποίων η λήξη έχει
προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16.03.2020 έως και τις 31.07.2020.

2. Ομοίως παρατείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020, οι προθεσμίες που έχουν τεθεί από τις
Υπηρεσίες Μεταφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 13 του κανονισμού 1071/2009 περί της διαδικασίας αναστολής και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

Η εγκύκλιος παράτασης ΑΟΜ