Σε συνέχεια της προηγούμενης εξαίρεσης – παρέκκλισης από τον κανονισμό 561/2006 το Υπουργείο μεταφορών επεκτείνει την διάρκεια της έως 31 Μαΐου 2020.

Η εξαίρεση αφορά τις εξής διατάξεις του κανονισμού 561/2006:

(α) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(1) κανονισμού 561/2006, η ημερήσια περίοδος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 11 ώρες (αντί 9 ωρών).

(β) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(2), ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 60 ώρες (αντί 56 ωρών).

(γ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(3), ο συνολικός χρόνος οδήγησης που σωρεύεται κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδομάδων δεν υπερβαίνει τις 96 ώρες (αντί των 90 ωρών)

(δ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, μετά από περίοδο οδήγησης πεντέμισι ωρών (αντί τεσσερισήμισι ωρών) ο οδηγός κάνει διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός εάν λάβει περίοδο ανάπαυσης. 2

(ε) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 (1), μειώνεται η κανονική ημερήσια ανάπαυση από 11 σε 9 ώρες.

(στ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8(6), η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να αρχίζει μετά τα έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

(ζ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8(8) του κανονισμού 561/2006, ο οδηγός μπορεί να λαμβάνει την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση μέσα στο όχημα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου για κάθε οδηγό και είναι σταθμευμένο

-Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν χρήση των εξαιρέσεων κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να οδηγούν υπό συνθήκες κόπωσης και οι επιχειρήσεις παραμένουν υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους και των τρίτων.

-Τα όργανα ελέγχου του άρθρου 2 κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) παρακαλούνται, κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων αρμοδιότητάς τους στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας, να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ανωτέρω παρεκκλίσεις. Η κοινοποίηση των ανωτέρω προσωρινών εξαιρέσεων στην Ε.Επιτροπή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας.

Η εγκύκλιος (ανοίγει σε νέο παράθυρο)