Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου Β΄1923/19-05-2020 η διαδικασία ανταλλαγής Αλβανικών διπλωμάτων σε Ελληνικά.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση:

  1. Τα αλβανικά διπλώματα ισχύουν στην ελληνική επικράτεια μέχρι μέχρι τη λήξη της νόμιμης παραμονής του κατόχου της στην Ελλάδα.
  2. Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία της Αλβανίας, εφόσον αποκτήσει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, δύναται, προκειμένου να οδηγεί στην ελληνική επικράτεια, να ζητήσει την ανταλλαγή της άδειας αυτής με αντίστοιχων κατηγοριών ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει την προβλεπόμενη ηλικία.

Προϋπόθεση για την ανταλλαγή της αλβανικής άδειας οδήγησης σε ελληνική είναι κατά την ημερομηνία χορήγησης της/των κατηγορίας/κατηγοριών της/των οποίας/οποίων αιτείται την
ανταλλαγή είχε τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία της Αλβανίας

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην υπηρεσία μεταφορών της περιοχής κατοικίας του

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 2690/1999, με την οποία δηλώνει:
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
• Τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
• Ότι η εκδοθείσα από τη Δημοκρατία της Αλβανίας άδεια οδήγησης είναι σε ισχύ,
• Ότι κατά την ημερομηνία χορήγησης της/των κατηγορίας/κατηγοριών της/των οποίας/οποίων αιτείται την ανταλλαγή είχε τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία της Αλβανίας,
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή,
• Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματος του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρηση της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της Άδειας Οδήγησης.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2 της παρούσας.

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 της παρούσας.

δ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας εκδοθείσας από τη Δημοκρατία της Αλβανίας άδειας οδήγησης με επίδειξη της πρωτότυπης άδειας οδήγησης.

ε) Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών.

στ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

ζ) Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου,

η) Παράβολα

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών

Η Υπουργική απόφαση ανταλλαγής των αλβανικών διπλωμάτων σε ελληνικά