Το Υπουργείο Μεταφορών με εγκύκλιο του διευκρινίζει ζητήματα που αφορούν τον τρόπο πιστοποίησης της καταλληλότητας των εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, δεδομένου ότι στη χώρα μας δεν διενεργείται ακόμη περιοδικός τεχνικός έλεγχος μοτοποδηλάτων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα.

Μέχρις ότου καθιερωθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος μοτοποδηλάτων στη χώρα μας:

Τα εκπαιδευτικά μοτοποδήλατα, προκειμένου να ενταχθούν για πρώτη φορά στο έργο της
εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, υπόκεινται υποχρεωτικά σε
επιθεώρηση από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδει σχετική
βεβαίωση καταλληλότητας ετήσιας ισχύος. Η βεβαίωση αυτή, την οποία φέρουν τα υπόψη
μοτοποδήλατα, επιδεικνύεται υποχρεωτικά στην εξεταστική επιτροπή προς έλεγχο πριν την
έναρξη της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Μετά τη λήξη της ως άνω βεβαίωσης και έκτοτε, τα εκπαιδευτικά μοτοποδήλατα φέρουν
υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του κατόχου τους με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,
ετήσιας διάρκειας, στην οποία δηλώνεται ότι το μοτοποδήλατο έχει συντηρηθεί κατάλληλα και είναι κατάλληλο από τεχνικής απόψεως για την εκπαίδευση και τη διενέργεια δοκιμασιών
προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών και γενικότερα για να
κυκλοφορεί στο δημόσιο οδικό δίκτυο της χώρας. Η δήλωση αυτή καθώς και η τελευταία
χρονικά εκδοθείσα από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών βεβαίωση
καταλληλότητας επιδεικνύονται υποχρεωτικά στην εξεταστική επιτροπή προς έλεγχο πριν την έναρξη της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Η εγκύκλιος