Όπως πρώτο το Drivenews έγραψε με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι άδειες οδήγησης και τα ΠΕΙ που λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020, παρατείνονται για 7 μήνες.

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών κοινοποιεί τις διατάξεις του κανονισμού και ρυθμίζει επιμέρους θέματα αναφέροντας:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 & 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/698, παρατείνεται για επτά (7) μήνες από την ημερομηνία λήξης η ισχύς των:

α. Αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης (σημείο 4β στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.

β. Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης (στήλη 12
στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.

Παράδειγμα: Η ισχύς άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι. με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης
την 18η Απριλίου 2020 παρατείνεται έως την 18η Νοεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωσή της οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας άδειας.

Παράδειγμα: Στην περίπτωση άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 18η Απριλίου 2020 που παρατείνεται έως την 18η Νοεμβρίου 2020, δύναται να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από την 18η Σεπτεμβρίου και έκτοτε. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας άδειας τίθεται η 18η Νοεμβρίου 2020.

Το ίδιο ισχύει και για τα ΠΕΙ

Κατ’ εξαίρεση, παρέχεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις, σε κατόχους άδειας οδήγησης η οποία έχει παραταθεί για επτά (7) μήνες σύμφωνα με το σημείο 1a της παρούσας η δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωσή της και σε ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας άδειας υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συνεννόησης (π.χ. μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας) του ενδιαφερόμενου με την αρμόδια Υπηρεσία:

α. Περίπτωση κατά την οποία λήγει η ισχύς ιατρικού πιστοποιητικού [έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/2012] το οποίο δεν είχε υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία επειδή μεσολάβησε η λήψη των έκτακτων μέτρων λόγω Covid-19.

Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας στην υπόψη περίπτωση τίθεται η ημερομηνία λήξης του ιατρικού πιστοποιητικού [έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του].

β. Περίπτωση επιθυμίας μετάβασης στο εξωτερικό σε κράτος εκτός Ε.Ε, κάτι που δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.

γ. Οποιαδήποτε άλλη έκτακτη κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών περίπτωση.

Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας στις περιπτώσεις β & γ δύναται να είναι οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμεί και δηλώνει στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος, μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ανανέωσης έως την ημερομηνία λήξης της παραταθείσας άδειας.

Στις περιπτώσεις α, β και γ, δεν χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης

Οι άδειες οδήγησης και τα Π.Ε.Ι. με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από
την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Ιανουαρίου 2020, παρατείνονται έως και την 31η
Ιουλίου 2020, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Οι κάτοχοι αυτών δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωση οποιαδήποτε ημερομηνία από εκδόσεως της παρούσας και έκτοτε.

Οι υπηρεσίες μεταφορών και τα ΚΕΠ μπορούν να στέλνουν τις άδειες οδήγησης στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

Επίσης παρατείνεται για έξι (6) μήνες η ισχύς των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 16η Μαρτίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2020 καθώς και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμό πρωτ. Α3/οικ. 59480/7072/25-07-2019
εγκύκλιο (Α.Δ.Α.: ΨΝ9Ρ465ΧΘΞ-2Ξ2) βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος αυτού.

Προφανώς το Υπουργείο Μεταφορών κάνει αυτήν την ρύθμιση για να οργανώσει τις διαδικασίες για την ανανέωση των αδειών οδήγησης με ψηφιακό τρόπο όπως σε γίνεται σε πολλές χώρες.

Η εγκύκλιος