Διευκρινίσεις για τις κάρτες ψηφιακού ταχογράφου έδωσε το Υπουργείο Μεταφορών.

Συγκεκριμένα παρατείνει την προθεσμία που έχουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 παρ. 4 κανονισμού (ΕΕ) 165/2014 για την έκδοση της κάρτας οδηγού ταχογράφου λόγω ανανέωσης και λόγω αντικατάστασης σε περίπτωση φθοράς, δυσλειτουργίας, απώλειας ή κλοπής.

Αυτή η παρέκκλιση ισχύει για αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020. Η νέα κάρτα οδηγού σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης.

Έως ότου χορηγηθεί η νέα κάρτα ή έως τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα, οι οδηγοί επιτρέπεται να συνεχίσουν να οδηγούν χωρίς κάρτα οδηγού, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αίτηση ανανέωσης:

 • Η αίτηση ανανέωσης να έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 κανονισμού 165/2014 μεταξύ της 1 ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020
 • Ο οδηγός να πραγματοποιεί τις χειρόγραφες καταγραφές του άρθρου 35 παρ. 2
  κανονισμού 165/2014
 • Αυτονόητο είναι ότι όσο διαρκεί η ισχύς της κάρτας οδηγού, ο οδηγός χρησιμοποιεί
  κανονικά την κάρτα του

Αίτηση αντικατάστασης:

 • Η αίτηση αντικατάστασης να έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4
  κανονισμού 165/2014 μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020
 • Η κάρτα οδηγού να έχει επιστραφεί στην αρμόδια αρχή (σε περίπτωση φθοράς ή
  δυσλειτουργίας), να έχει κλαπεί ή απωλεσθεί
 • Ο οδηγός να πραγματοποιεί τις χειρόγραφες καταγραφές του άρθρου 35 παρ. 2
  κανονισμού 165/2014 από την ημερομηνία κλοπής, απώλειας, φθοράς ή
  δυσλειτουργίας της κάρτας του

Η εγκύκλιος